ข่าวประกาศ
ประกาศ

 
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน
4. เรียนผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
5. เรียนผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกโรงพยาบาล
6. เรียนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
7. เรียนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
8. เรียนเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
9. เรียนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10. เรียนอธิบดีกรมการแพทย์
11. เรียนอธิบดีกรมควบคุมโรค
12. เรียนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
13. เรียนอธิบดีกรมอนามัย
14. เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุข (เขต ๑-๑๒)
15. เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุขเขต ๑๓
16. เรียนผู้อํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพทุกเขต
17. เรียนผู้อำนวยการกองกฏหมาย


 
แจ้งเวียน


แจ้งเวียน เรื่องแนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี
อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร Click

 
ประกาศ
ประกาศ

 

 UPDATE เอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
    ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
       เรื่องแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
     (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

 
ประกาศ
ประกาศ


UPDATEเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลขีดความสามารถของโรงพยาบาล
ในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์


ตารางรวบรวมข้อมูลของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว : Download

โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลมาที่ migrant.dhes@gmail.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้


 
ประกาศ


UPDATE เรื่อง แนวทางการขายบัตรประกันสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตสิ้นสุดลงแต่ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้เนื่องจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
5.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
6.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
7.สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
8.สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

 

 
ประกาศ

VDO Confrence ผ่านระบบ Cisco Webex

วันที่ 16 ก.ค. 63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หัวข้อ : การนำเข้าของแรงงานต่างด้าวผ่านด่านชายแดน 

จังหวัดระนอง จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดหนองคาย

หนังสือเชิญประชุม : 

   1. เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
     2. เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
     3. เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
       4. เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
   5. เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
                 6. เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


Meeting number : 166 027 4987

Password : 1578

หรือเข้าที่ Link : https://moph2.webex.com/moph2/j.php?MTID=mf5c5784fe0c480d2614c86440bc4bc39

**ทดสอบระบบก่อนประชุมจริง วันที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

หากมีปัญหาติดต่อ : คุณธี 083 257 2179 นักวิชาการคอมพิวเตอร์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

                            : คุณบี 086 213 3786 นักวิชาการคอมพิวเตอร์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 
ประกาศ
ประกาศ


UPDATEการการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์


-เป้าหมายการตรวจคัดกรอง COVID 19 ในคนต่างด้าว รายจังหวัดรายละเอียด : Download

- Templete การรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ : Download

-หนังสือแจ้งเวียน ขอความอนุเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจ

ตัวอย่างน้ำลายในการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ : Download

-แนวทางการดำเนินงาน  Sentinel Surveillance (แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรค) : Download

ข้อมูลเพิ่มเติม Click


UPDATE ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

 หนังสือแจ้งเวียน : เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 
ประกาศ

UPDATEการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน
 ตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี

 หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
   4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
   5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 


 
ประกาศ

 

UPDATEการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดให้มีการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตทำงานสูงสุด จำนวน 8 จังหวัด

หนังสือแจ้งเวียน   : 1.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
    2.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
3.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
4.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
5.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
6.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
7.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
8.เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ  :  1. สำเนาหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๕.๐๕/ว๒๑๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
2. แนวทางดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

 
รายงานการประชุม


UPDATE รายงานการประชุมมาตรการ และบริการด้านสุขภาพคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว ผู้ลี้ภัย และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ผ่านระบบ Teleconference 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 7 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือแจ้งเวียน  : เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เอกสารประกอบ   : รายงานการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม 

1.เบิกจ่ายเงินรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโควิค – 19 (Covid-19) 

2.การเบิกค่าใช้จ่ายโรคไวรัสโควิค - 19 (Covid-19)

3.เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไวรัสโควิค -19 (Covid-19)


 
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

 

 

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 

เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562


หนังสือแจ้งเวียน
  1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
                            2. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
                            3. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
                            4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                            5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2


 

 
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับ
        การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนด
        การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือแจ้งเวียน  1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
                          2. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
                          3. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
                          4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                          5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ประกาศ

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

หนังสือแจ้งเวียน เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

 
ประกาศ

Update ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับมาตรการ และบริการด้านสุขภาพคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว ผู้ลี้ภัย และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ผ่านระบบ Tele Conference

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ >>>    หนังสือเชิญประชุม                                             

                                             1. อธิบดีกรมการแพทย์ 

                                             2. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

                                             3. สสจ. ทั่วประเทศ

ระเบียบวาระการประชุม >>>  ระเบียบวาระการประชุม 

 

 
ประกาศ

Update แนวทางคัดกรองโรคในแรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

หนังสือแจ้งเวียน เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ 1 -ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 2 -ดาวน์โหลดUpdate การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

หนังสือแจ้งเวียน เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ 1 -ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 -ดาวน์โหลด
 
Covid-19
Smiley face

                                  https://covid19.moph.go.th/#/portal

 
รบกวนตอบแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ


-------------------------------------------------------------------------------

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รบกวนตอบแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ ดังนี้

1. (แบบฟอร์ม รพ.สังกัดสธ.) รายงานผลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงงานต่างด้าวทั้งประเทศ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562   
 
>>>CLICK<<<<
 2. (แบบฟอร์ม รพ.เอกชน) รายงานผลการตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพแรงงงานต่างด้าวทั้งประเทศ

>>>CLICK<<<

 
ประกาศ


เรื่องรายงานผลการประชุมหารือการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล การลดขั้นตอน และการลดเอกสารในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปี 2562 – 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562มีข้อยุติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อ 6. ให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศให้โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนสามารถให้ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้


ข้อ 10. กระทรวงสาธารณสุขขอให้คนต่างด้าวที่เข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่อขออนุญาตการทำงาน จะต้องเป็นคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสุขภาพแล้วเท่านั้น โดยกระทรวงสาธารณสุขจะให้บริการตรวจสุขภาพแก่คนต่างด้าวภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบปกติของแต่ละโรงพยาบาล

สิ่งที่แนบมาด้วย :  1. รายงานผลการประชุมหารือการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
การลดขั้นตอนและการลดเอกสารในการดำเนินการ
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ปี 2562 – 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

- ดาวน์โหลด
     2แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
ปี 2562 – 2563 ด้านการตรวจสุขภาพ 
และการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
    ดาวน์โหลด


 

 
ประกาศ

 

*****แจ้งเลื่อนเวลาการประชุม*****

          ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเรื่อง มาตรฐานและกระบวนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ผ่านระบบ Tele Conference ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง ประชุม2  อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ >>> หนังสือเชิญประชุม                                             

                                             1. อธิบดีกรมการแพทย์ 

                                             2. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

                                             3. สสจ. ทั่วประเทศ                                                             

ระเบียบวาระการประชุม >>> ระเบียบวาระการประชุม

 
ประกาศ

UPDATE 

เรื่อง แจ้งการจัดสรรคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง ปีงบประมาณ 2562 
และเร่งรัดการส่งเงินค่าบริหารจัดหารจัดการที่คงค้างให้กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
 

หนังสือแจ้งเวียน :   เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด      
 เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

        เรียน ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
        เรียน คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

- สรุปค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงคืนหน่วยบริการปีงบประมาณ 2562
- สรุปเงินค่าบริหารจัดการที่หน่วยบริการคงค้าง ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 1/2562
ขั้นตอนการโอนเงินที่หน่วยบริการคงค้าง

     ***หมายเหตุ หน่วยบริการใดที่ไม่มียอดคงค้างการส่งเงินค่าบริหารจัดการจะไม่มี สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบไป

 
ประกาศ


UPDATEเรื่อง ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวที่ความคุ้มครองสิ้นสุดระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

----------------------------------------------------------- 

หนังสือแจ้งเวียน :   เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                   เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
                   เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข-เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2562
 
ตารางสัดส่วนการโอนเงินค่าบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว
 
ประกาศอื่นๆ
ประกาศอื่นๆ


   UPDATE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวใประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference

       ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Tele Conference ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง PHEOC 1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ >>>  เชิญประชุม สสจ..pdf 

ระเบียบวาระการประชุม >>> 2. วาระการประชุม ลงเว็บ 13 ธ.ค. 62.pdf

เอกสารประกอบอบการประชุม >>> นำเสนอ Tele ปรับ 13 ธค 62.pdf
 

เรื่อง ขอข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขที่ให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว 3 ปี ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562

           เพื่อนำเสนอข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าวในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจึงขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลในการกรอกข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขที่ให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว 3 ปี ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2560-2562 และนำข้อมูลใช้ในการตั้งงบประมาณ โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลมาที่ migrant.dhes@gmail.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้

  ดาวน์โหลด


 

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
วันที่ 26-27 กันยายน 2562
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

หนังสือเชิญประชุม   เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด - ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. โครงการเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
    - ดาวน์โหลด
   2. กำหนดการประชุม - ดาวน์โหลด
   3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ 
    - ดาวน์โหลด
  4. แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก
    - ดาวน์โหลด
5 เอกสารประกอบการประชุม
    - การบริหารจัดการกองทุนคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว
ที่มีการขออนุญาตทางานในราชอาณาจักร
และแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

    - แนวทางการบริหารจัดการเรื่อง  แจ้งแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563
 ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือแจ้งเวียน : เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
  เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
 1.หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0316/ว 1184 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
     - ดาวน์โหลด
   2.แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
     - ดาวน์โหลด

 


 

 


 

 

เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2562 ผ่าน ระบบ Tele Conference วันที่ 20 มิถุนายน 2562

 

 

แจ้งการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Tele Conference ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จากเวลา 9.30 - 12.00 เป็นเวลา 08.30 - 16.30 น. นั้น


ขอแจ้งว่าไม่มีการเลื่อน
 โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่านผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเป็นประธานในการประชุม ขอบคุณครับ

หนังสือเชิญประชุม เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

- หนังสือเชิญประชุม เรียน นายแพทย์ สสจ. 

- หนังสือเชิญประชุม เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

 

 

 


 


            
        

ขอความร่วมมือหน่วยบริการตามจังหวัดดังต่อไปนี้ ส่งแบบตอบรับการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตามเลขที่หนังสือเชิญประชุม สธ0210.05/ว3652 ลงวันที่ 5 พย 61
         
         หนังสือเชิญประชุมและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม - ดาวน์โหลด 

     " ขอเปลี่ยนสถานที่ห้องประชุมเป็น 
ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข "
 
  ** หมายเหตุ : กรุณาระบุหากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเข้าพัก

          •  เขตสุขภาพที่ 1     : เชียงใหม่ น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
          •  เขตสุขภาพที่ 2     : ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
          •  เขตสุขภาพที่ 3     : ชัยนาท พิจิต

          •  เขตสุขภาพที่ 4     : นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
          •  เขตสุขภาพที่ 5     : นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี
          •  เขตสุขภาพที่ 6     : ตราด
          •  เขตสุขภาพที่ 7     : กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
          •  เขตสุขภาพที่ 8     : นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู
          •  เขตสุขภาพที่ 9     : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
          •  เขตสุขภาพที่ 11   : พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี
          •  เขตสุขภาพที่ 12   : ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
          •  เขตสุขภาพที่ 13   : กรุงเทพมหานครฯ เลิดสิน นพรัตน์ราชธานี ราชวิถี

 

     แจ้งแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการการตรวจภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (Congenital  Hypothyvoidism: CHT)

  

 เอกสารแนบ • แจ้งแนวทางCHT กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                       • แจ้งแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการการตรวจ CHT (เรียนอธิบดีกรมการแพท์)

                       • แจ้งแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการการตรวจ CHT (เรียนนายแพทย์สาธารณสุข)

 

    ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการด้านการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท)
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561


  • กรณีที่หน่วยบริการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ไปแล้ว ขอให้ชะลอการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น จนกว่ามติคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวพิจารณาแล้วเสร็จ ทางกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจะเร่งดำเนินการแจ้งแนวทางให้ทราบต่อไป

 • กรณีที่หน่วยบริการยังไม่ขายบัตรประกันสุขภาพ บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท) ให้ยุติการขายออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจะเร่งดำเนินการแจ้งแนวทางให้ทราบต่อไป

    

 

     การดำเนินการตรวจสุขภาพและขายบัตรประกันสุขภาพ สำหรับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
          ดาว์นโหลด ---->  การดำเนินการตรวจสุขภาพและขายบัตรประกัน(ประมง)

    

รวมข้อมูลข่าวสารและประกาศ

   

      แนวทางการดำเนินการ การจัดส่งเงินค่าประกันสุขภาพและบันทึกข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการ ทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูงตามแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
     ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service,OSS) ในกรณีลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
      click -->   1.สำหรับ สสจ
                       2.สำหรับกรมการแพทย์
                       3.สำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

    

 

     ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการประกันสุขภาพ งวด OSS61 ทุกงวด ผ่านโปรแกรมกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว
 
ถึง 15 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้นหากขึ้นทะเบียนตกหล่นให้ทำเป็นหนังสือราชการแจ้งขอขึ้นทะเบียนเท่านั้น

    

 

     

     ขอให้โรงพยาบาล จำนวน 38 แห่ง ดังต่อไปนี้  เร่งดำเนินการเปิดบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

 เพื่อรองรับการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จากส่วนกลาง

  1.รพ.เกาะคา | 2.รพ.เกาะช้าง | 3.รพ.เกาะยาว | 4.รพ.เขาค้อ | 5.รพ.คลองใหญ่  

  6.รพ.จตุรพักตรพิมาน | 7.รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.บุรีรัมย์  | 8.รพ.ชัยนาท | 9.รพ.ชัยภูมิ | 10.รพ.ชุมแสง 

  11.รพ.ดอยสะเก็ด | 12.รพ.ท้ายเหมือง | 13.รพ.เทพา | 14.รพ.ไทรน้อย | 15.รพ.นาด้วง 

  16.รพ.นายายอาม | 17.รพ.นาหม่อม | 18.รพ.เนินมะปราง | 19.รพ.บ่อไร่ | 20.รพ.บางน้ำเปรี้ยว 

  21.รพ.บางเลน | 22.รพ.บ้านไผ่ | 23.รพ.บ้านโพธิ์ | 24.รพ.บ้านโฮ่ง | 25.รพ.ปะคำ 

  26.รพ.แม่แจ่ม | 27.รพ.ระนอง | 28.รพ.รามาธิบดี | 29.รพ.ลำทับ | 30.รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 

  31.สถาบันบำราศนราดูร | 32.รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย | 33.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 34.รพ.สระใคร  

  35.รพ.สิงห์บุรี | 36.รพ.หลวงพ่อเปิ่น | 37.รพ.ห้วยคต | 38.รพ.อ่างทอง

  รายละเอียดตามหนังสือแจ้งผลฯ ที่ สธ.0210.05/ว 1953 ลว.21 พ.ค. 2561  click

  และตามหนังสือสป. ที่ สธ 0210.04/ว 3255 ลว.13 พ.ย.61 เรื่อง ขอความร่วมมือเปิดบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับ      แรงงานต่างด้าวฯ  click

  

     แจ้งแนวทางการดำเนินการบันทึกข้อมูลการประกันสุขภาพ การจัดส่งเงินค่าประกันสุขภาพและบันทึกข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง ตามแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ด้านประกันสุขภาพ ภายหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 

                 

 1.แนวทาง |  2.แนวทาง สำหรับ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ |   3.แนวทาง สำหรับ สสจ.
                   
                   
4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์การรับเงิน  |  5.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตารางจัดสรรเงินค่าบัตร

 

     หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนและโอนเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในกรณีลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ผ่านโประแกรม Claim FWF

 

                  ดาว์นโหลดเอกสาร 

      ตามหนังสือแจ้งผลฯ ที่ สธ.0210.05/ว 1953 ลว.21 พ.ค. 2561 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูง ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 และเร่งดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินฯ 

 

                  1.หนังสือ   2.รายชื่อหน่วยบริการจำนวน 130 แห่ง (ขอเลขที่บัญชี เพื่อจะดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงิน) 

        ขอความร่วมมือเร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ที่ความคุ้มครองสิ้นสุดระหว่าง 11 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

 

                  ดาว์นโหลดเอกสาร 

แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดกการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561
 

                1.กรมการแพทย์

                       2. สสจ.

 

แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาต

ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร   

         กลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                 1.มติ ครม 270318                           
                 2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย
                 3.หลักเกณฑ์จ่ายชดเชยสงกรานต์  (แก้ไขใหม่)
                 4.แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

  

(แก้ไขใหม่)
แจ้งผลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 รอบ 2 (ที่ สธ 0210.05/256 ลว25ม.ค.2561)

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์HCประจำเดือน มิถุนายน 2560  รอบ 2


คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลดเอกสาร


บัญชีรายละเอียดรวมยอดแสดงชื่อหน่วยบริการการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงประจำเดือน มิถุนายน 2560 รอบ 2 เรียงตามอักษร**แก้ไข26กันยายน2560ฉบับจริง 


คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลดเอกสาร


 

   แจ้งหลักเกณฑ์การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว  ผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

                 ดาวน์โหลดเอกสาร


 

   หนังสือขอความร่วมมือเปิดบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

 

                 ดาวน์โหลดเอกสาร


   แจ้งการแก้ไขและเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานแรงงานของต่างด้าวในประเทศไทยด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 256

 

                 1.สำหรับ สสจ และ รพ    2.สำหรับ รพ.ในสังกัดกรมแพทย์


 

   เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ. 2561

       ดาว์นโหลดเอกสารแนบที่1   ดาว์นโหลดเอกสารแนบที่2 
ดาว์นโหลด หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561.pdf 

   เชิญประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ.2561

       ดาว์นโหลดเอกสาร  

    แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าประกันสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว 

กดดูเอกสารแนบ

      

 1.เรียน อธิบดีกรมการแพทย์      2.เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 

แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑


      

 1.อธิบดีกรมการแพทย์-แนวทาง OSS 61  2.นพ.สสจ-แนวทาง OSS 61

 

เรื่องแจ้งการปรับรหัสรายการและอัตราการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร


      

1.แจ้งเปลี่ยนรหัส   2.รหัสรายการเบิก     

 

เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 31 มกราคม 2561 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ

 เอกสารประกอบประชุม.zip (แบบรวม)

                        แบบแยกรายการ

                        แนวทางการดำเนินการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว OSS61

                        เอกสารแนวทาง การดำเนินการบริหารจัการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย OSS61

                       1. พรก. 2560                                      4. แนวทางการดำเนินการ OSS 61                    7. ท.ต.1 - คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตร

                       2. คำสั่ง คสช. 33-2560                       5. ท.บ.1- แบบกรอกข้อมูลแรงงาน                    8. Bill Payment (ตัวอย่าง)

                       3. มติ ครม. 16 ม.ค. 61                        6. ท.บ.2 -แบบกรอกข้อมูลผู้ติดตาม                  9. ประมาณการจำนวนแรงงานต่างด้าว

 

ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 31 มกราคม 2561 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ

 เอกสารแนบการขอเชิญประชุม

 ดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือการใช้งานโปรแกรม OSS60

 ** ตัวอย่างเอกสารของผู้ประกันตน ที่ขึ้นทะเบียนและซื้อบัตรประกันสุขภาพ >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์

 เบอร์ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับโปรแกรมOSS60

 1.กลุ่มงานบริหารการประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว    02-590-1578 , 02-590-1579 , 02-590-2418 

 โทรสาร  02-590-1580  

 E-mail  :  hig@health.moph.go.th  

 2.ส่วนdeveloper โปรแกรมOSS60 

 - นายชิณพงษ์  ไตรบัญญัติกุล เบอร์โทร 093-0276884

 - นายเสวย สมศรี   เบอร์โทร 084-0363391

 - นายเกียรติธนพัฒน์ มนตรี เบอร์โทร 083-1245490

 - นายวรวุฒิ เย็นใจ  เบอร์โทร 095-5659733

 - นายโกศล ปัทวรรณ เบอร์โทร 088-014016 

 กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว  กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ส่งหนังสือเอกสาร ราชการ

 เรียน ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 4

 (กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว)

 ตำบล ตลาดขวัญ  อำเภอ เมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000

    โทร 02-590-1578  โทรสาร  02-590-1580  E-mail  :  hig@health.moph.go.th  

 

หน่วยบริการสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพรอบOSS2560นี้(ใบเสร็จสีเขียวจาก  ศูนย์OSS60/สมุดประจำตัวของผู้ประกันตนที่ได้จากการพิสูจน์สัญชาติ) จาก10ศูนย์ที่เปิดบริการ ได้จาก

(http://1.179.184.28/FWF/index.php?r=chkptty) ค่ะ

     รบกวน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สสจ.ทุกแห่ง /หน่วยบริการทุกแห่ง ส่งเอกสารหน้าเลขที่บัญชีของ หน่วยบริการ ทุกแห่ง และ สสจ.ทุกแห่ง  ที่เป็นบัญชีเกี่ยวกับ " บัญชีประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว " เข้ามายัง กลุ่มงานบริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงาน ต่างด้าว(รบกวนเขียนชื่อหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน จังหวัดของท่าน  ผู้รับผิดชอบพร้อมเบอร์ติดต่อ)ทาง E-mail :  hig@health.moph.go.th  ไฟล์ข้อมูลขอเป็น  .PDF  **หนังสือแจ้งเปิดบัญชีหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 


 เปิดงวดสำหรับเพิ่มบัตรเป็น2ปีเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายน 2559 

ราคา1600บาท ที่ส่งเงินเข้ากองทุนกลางแล้วเท่านั้น ตอนนี้เปิดให้เพิ่มได้ล่ะครับ

*คำถาม-ตอบเกี่ยวกับการซื้อบัตรประกันสุขภาพ  รายละเอียดคลิ๊ก

ตัวอย่างเอกสารของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  เพิ่มเติ่มคลิ๊ก   ตัวอย่างคลิ๊ก

*ประกาศ++สัดส่วนค่าบริหารจัดการ(บัตรประกันสุขภาพ 2ปี) เพิ่มเติมคลิ๊ก


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)

เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง กลุ่มผู้ถือบัตรชมพูและกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้  ดาวน์โหลด 

แจ้งการเปิดงวดเคลมระยะเวลา30วัน ตอนนี้โปรแกรมปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับ

ประกาศ!!! แจ้งเตือนหน่วยบริการให้เร่งดำเนินการตามหนังสือ ที่ สธ. 0209.01/ว254 ลงวันที่ 13พ.ย.2558 เรื่องปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว เอกสารเพิ่มเติม

แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช่จ่ายสูง บัตรแรงประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศด่วน!!++ เรื่อง แนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศด่วน!!! เรื่อง ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลจำนวนการขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว รายละเอียดเพิ่มเติม

การขอเลขอ้างอิง  สามารถขอได้โดยการ แยกตาม user ที่ขึ้นทะเบียน หรือ user ของ one stop

ประกาศ!!! แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศ กระทรวงแจ้งเปลี่ยนเมล์ใหม่ดังนั้นขอให้เปลี่ยนเมล์ที่ส่งมาเป็น hig@health.moph.go.th เพราะต่อไปจะเปิดเมล์เดิมไม่ได้แล้ว

ประกาศ ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูลการรักษาตั้งแต่ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้รีบดำเนินการ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จะทำการปิดงวดเก่า ให้เหลืองวดปัจจุบัน ดังนี้ให้รีบดำเนินการโดยด่วนที่สุด 

แจ้งเพื่อทราบ การลงทะเบียนผู้มาต่อประกันที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS) ขอให้ขึ้นทะเบียนในงวดต่อจากบัตรเดิมจะหมดอายุ เพื่อให้เป็นการใช้สิทธิต่อเนื่องตามงวดที่ต่อประกัน ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน หรือ ๑ ปีจากเดิม

สำหรับ โรงพยาบาลที่โอนเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าวแล้วให้รีบดำเนินการส่งหลักฐานการโอนเงินที่หน้าเวบด้วย

โรงพยาบาลที่ส่งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่ จัดการหลักฐานการโอนเงิน

ด่วนที่สุด ให้โรงพยาบาลทุกแห่งรีบดำเนินการส่งข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตั้งแต่งวด หลัง 13 สิงหาคม 2556 ถึง งวด 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558 ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ที่ สธ 0209.01/ว83 ลว 15 พ.ค.2558 เรื่อง แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว  ตั้งแต่ งวด เมษายน 2558 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการส่งข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามปกติ (ไม่เกิน 30 วัน หลังมารับบริการและจำหน่ายผู้ป่วย)

ด่วนที่สุด  ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งเลขที่บัญชี ชื่อบัญชีและชื่อธนาคาร สาขา (หน้า Book Bank) เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว และแจ้งชื่อโรงพยาบาลผู้ส่ง  ที่จะให้ทำการโอนจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้กลุ่มคลังและพัสดุโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลโดยตรง สามารถส่งทาง Mail: hig@health2.moph.go.th หรือ โทรสาร 02 590 1580

 ส่วนกลางได้จัดส่งหนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรมประกันสุขภาพ คนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว(อยู่ระหว่างการจัดส่ง) ตามหนังสือสธ0209.01/ว44 ลว. 6 มีนาคม 2558 ดูรายละเอียด

 แจ้งเพื่อทราบ หน่วยงานใดที่ส่งข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้วขอหลักฐานเพิ่มที่ ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้กด ตอบกลับ ทำให้ยังไม่มี(x) ปรากฎหลังตัวเลข ขอให้เข้าไปดำเนินการด้วยเพราะส่วนกลางไม่เห็นข้อมูลที่จะตรวจสอบให้

 ****************************************************************************

 ข่าวสาร ARV Lab วัคซีน

 คู่มือ ! หน่วยบริการเริ่มส่งข้อมูลเพื่อเบิกเคลม กรณี Arv และ Lab ได้ตั้งแต่วันที่ 30/5/2014 เป็นต้นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  Download (V2)

 คู่มือ ! ข้อมูลสูตรยา ARV Download

 คู่มือ !  ข้อมูล LAB ARV  Download OPD

  คู่มือ !  ข้อมูล วัคซีน Download  OPD

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2558

  หลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองDownload

 

 ตารางสัดส่วนการประกันสุขภาพ 1 เมษายน 2558

 

ประกาศกระทรวงและแนวทาง หนังสือประกาศ(ลงนาม ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๑. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย๒. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๓. แนวทางปฎิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว เอกสารตัวจริงจะส่งทางไปรษณีย์

 

 

แนวทางตรวจสุขภาพและขายประกัน 1 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด

 

 

 

10 ก.พ.2558 เรื่อง เร่งรัดการส่งข้อมูลการให้บริการเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง กองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว หนังสือ สธ 0209.01/ว513 ลว. 19 กันยายน 2557

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2557

 ข่าวสารงานนโยบายที่สำคัญ

  หนังสือ !  ประกาศ เรื่อง การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว Download

หนังสือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว Download

หนังสือ ! โปรแกมการลงทะเบียนและการส่งข้อมูล Download

หนังสือแจ้งสัดส่วนค่าประกันสุขภาพ Download 

 

  ด่วนให้ส่งเงินเข้ากองทุน  !!!!
ตามวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว ในวันที่ 18/2/2014  มีมติให้ส่งเงินเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว โดยบัญชีกองทุนเดิม  เลขบัญชี  142-1-09292-1  ชื่อบัญชี เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลับหนีเข้าเมือง 

(
โหลดหนังสือราชการเรื่องแจ้งการโอนเงิน)

เงื่อนไขการส่งเลข 13 หลัก เข้าระบบ

 

การจัดสรรเงินตามหน่วยต่างๆ

 

การจัดซื้อยาARVและเวชภัณฑ์สำหรับงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว Download Update 28/4/2014

หลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าวตามมติคณะกรรม(เลขที่หนังสือ สธ 0209.01/ว168) Download Update 20/3/2014

ให้ใช้โปรแกม fwf.cfo.in.th ลงทะเบียนเพื่อขายบัตรเท่านั้น ขั้นตอนการปฏิบัติให้ โหลดเอกสารที่นี่  Update 8/1/2014

หนังสือ ส่งให้ทางสปสช เพื่องดการใช้โปรแกม UC Search   Update 8/1/2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2556

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข2556(เพิ่มราคาหลัง 13สค2556)
เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ และอัตราค่าประกันคนต่างด้าว Download

  สรุป : ราคา  2200 ค่า HC ค่าจัดการ Arv รวม 960 บาท/คน  ส่งเข้ากระทรวง

                  550  ค่า HC ค่าจัดการ Arv  รวม 240 บาท/คน  ส่งเข้ากระทรวง
                  365 
ค่า HC ค่าจัดการ Arv  รวม   17 บาท/คน  ส่งเข้ากระทรวง

 

การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ได้รับผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2555

จากการนำปัญหาการดำเนินงานการตรวจสุขภาพ ปี 55 เข้าประชุมคณะทำงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว วันที่ 3 เมษายน 2555 ที่ประชุมมีมติให้ Download

ประกาศด่วน   การตรวจสุขภาพและประกันแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนปรนตามคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กพ 2555 Download  (คุ้มครอง4เดือน 1 มีค-14 มิย 55)

แนวทางเตรียมตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ดาวน์โหลด

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2554

การตรวจ สุขภาพและประกันสุขภาพแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งผู้ติดตามที่เป็นบุตรอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลด

 


แจ้งเพื่อทราบ การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ดาวน์โหลด

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2553

การเตรียมการเพื่อการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ประจำปี 2554 สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

*ประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง โดยให้ใช้ DRGs Version 4 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2553 Download

*ประกาศ แจ้งการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สธ0209.02/3/ว98 ,ว99 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 Download

*กระทรวงสาธารณสุข แจ้งตามมติคณะรัฐมนตรีการขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว >>download

*กระทรวงแรงงาน การขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวฯ >> download

แนวทางการให้บริการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวที่ประสบอุทกภัย   สามารถ download รายละเอียด ได้ที่นี่

ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๒/๒/ว๒๕๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย Download

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2552

เรื่อง การขยายเวลาการจัดทำทะเบียนประวัติ การตรวจสุขภาพและการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2551

ประกาศจากมหาดไทย  เรื่องการออกนอกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวฯ   >>>> Download

ขอให้ติดตามและรวบรวมการส่งข้อมูลผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
แบบฟอร์ม รายละเอียดการขึ้นทะเบียนและการส่งเงินของผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2549

สำนักงานประกันสังคม "การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบนีเข้าเมืองที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประกาศกระทรวงและแนวทาง หนังสือประกาศ(ลงนาม ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๑. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย๒. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๓. แนวทางปฎิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว เอกสารตัวจริงจะส่งทางไปรษณีย์

 

แนวทางตรวจสุขภาพและขายประกัน 1 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๕๘

๑.อาจารย์บัญชา  ๒.อาจารย์หิรัญญา  ๓.อาจารย์วรวิทย์  ๔.ทีมวิชาการ

 

ติดต่อเรา

 ส่งหนังสือเอกสาร ราชการ

เรียน 

ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 4
(
กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว)
ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

 TEL : 02-590-1578  หรือ 02-590-1579
  FAX :  02-590-1580  
  E-mail  :  hig@health.moph.go.th  

guvenilir casino siteleri
betebet supertotobet megabahis betvole betlike trbet
deneme bonusu
betpas
Stark nedir ankara kฤฑna gecesi