.
 
   

 

   

 

      

  

การส่งข้อมูลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว3สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล มาตรา ๑๔ แห่งราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ ๒๕๕๑  โหลดไฟล์

 

ขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด  (๑.เชียงราย ๒.ตาก ๓.กาญจนบุรี ๔.ตราด ๕.สระแก้ว ๖.นครพนม ๗.หนองคาย ๘.มุกดาหาร ๙.นราธิวาส ๑๐.สงขลา)  ส่งข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน ดังนี้  

๑. การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพคน แบบฟอร์มตาราง Excel  โหลดไฟล์ ๒. ความคืบหน้าของการดำเนินงาน แบบฟอร์ม Word  โหลดไฟล์      และส่งข้อมูลที่hig@health.moph.go.th


 

ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานหลังปิดศูนย์  รายละเอียด

สรุปการประชุมแนวทางการตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติครม. 23 ก.พ.59,  หลัง 29 ก.ค.29 ผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขคลิ๊กดูรายละเอียด   แนวทางหลังปิดศูนย์OSS   ไฟล์เก็บข้อมูลหลังOSS

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ๔ ฉบับ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ คลิ๊กดูรายละเอียด

พรบ.สัญชาติ ฉบับที่4 คลิ๊กดูรายละเอียด

 

แจ้งแนวทางการดำเนินงานแรงงานต่างด้าว คลิ๊กดูรายละเอียด