ส่งหนังสือเอกสาร ราชการ

เรียน ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 4

    (กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว)

        ตำบล ตลาดขวัญ  อำเภอ เมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000

    TEL : 02-590-1578  หรือ 02-590-1579
            FAX :  02-590-1580  
     
            E-mail  :  hig@health.moph.go.th  

ข่าวประกาศ
ขอแจ้งแนวทาง
 

       ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการด้านการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561

  • กรณีที่หน่วยบริการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ไปแล้ว ขอให้ชะลอการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น จนกว่ามติคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวพิจารณาแล้วเสร็จ ทางกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจะเร่งดำเนินการแจ้งแนวทางให้ทราบต่อไป

 • กรณีที่หน่วยบริการยังไม่ขายบัตรประกันสุขภาพ บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท) ให้ยุติการขายออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจะเร่งดำเนินการแจ้งแนวทางให้ทราบต่อไป

    


 
ขอความร่วมมือเร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
 

        ขอความร่วมมือเร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ที่ความคุ้มครองสิ้นสุดระหว่าง 11 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

 

                  ดาว์นโหลดเอกสาร

 

*********************************************************************************************************************************************

 
ประกาศอื่นๆ
ประกาศอื่นๆ

เรื่องแจ้งการปรับรหัสรายการและอัตราการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร


      

1.แจ้งเปลี่ยนรหัส   2.รหัสรายการเบิก     

 

เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 31 มกราคม 2561 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ

 เอกสารประกอบประชุม.zip (แบบรวม)

                        แบบแยกรายการ

                       แนวทางการดำเนินการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว OSS61

                        เอกสารแนวทาง การดำเนินการบริหารจัการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย OSS61

                       1. พรก. 2560                                      4. แนวทางการดำเนินการ OSS 61                    7. ท.ต.1 - คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตร

                       2. คำสั่ง คสช. 33-2560                       5. ท.บ.1- แบบกรอกข้อมูลแรงงาน                    8. Bill Payment (ตัวอย่าง)

                       3. มติ ครม. 16 ม.ค. 61                        6. ท.บ.2 -แบบกรอกข้อมูลผู้ติดตาม                  9. ประมาณการจำนวนแรงงานต่างด้าว

   

 

   

 

      

การส่งข้อมูลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว3สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล มาตรา ๑๔ แห่งราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ ๒๕๕๑  โหลดไฟล์

 

ขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด  (๑.เชียงราย ๒.ตาก ๓.กาญจนบุรี ๔.ตราด ๕.สระแก้ว ๖.นครพนม ๗.หนองคาย ๘.มุกดาหาร ๙.นราธิวาส ๑๐.สงขลา)  ส่งข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน ดังนี้  

๑. การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพคน แบบฟอร์มตาราง Excel  โหลดไฟล์ ๒. ความคืบหน้าของการดำเนินงาน แบบฟอร์ม Word  โหลดไฟล์      และส่งข้อมูลที่hig@health.moph.go.th


 

ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานหลังปิดศูนย์  รายละเอียด

สรุปการประชุมแนวทางการตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติครม. 23 ก.พ.59,  หลัง 29 ก.ค.29 ผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขคลิ๊กดูรายละเอียด   แนวทางหลังปิดศูนย์OSS   ไฟล์เก็บข้อมูลหลังOSS

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ๔ ฉบับ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ คลิ๊กดูรายละเอียด

พรบ.สัญชาติ ฉบับที่4 คลิ๊กดูรายละเอียด

 

แจ้งแนวทางการดำเนินงานแรงงานต่างด้าว คลิ๊กดูรายละเอียด

 

      แนวทางการดำเนินการ การจัดส่งเงินค่าประกันสุขภาพและบันทึกข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการ ทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูงตามแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
     ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service,OSS) ในกรณีลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
      click -->   1.สำหรับ สสจ
                       2.สำหรับกรมการแพทย์
                       3.สำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

    

 

     ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการประกันสุขภาพ งวด OSS61 ทุกงวด ผ่านโปรแกรมกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว
 
ถึง 15 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้นหากขึ้นทะเบียนตกหล่นให้ทำเป็นหนังสือราชการแจ้งขอขึ้นทะเบียนเท่านั้น

    

 

     

     ขอให้โรงพยาบาล จำนวน 38 แห่ง ดังต่อไปนี้  เร่งดำเนินการเปิดบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

 เพื่อรองรับการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จากส่วนกลาง

  1.รพ.เกาะคา | 2.รพ.เกาะช้าง | 3.รพ.เกาะยาว | 4.รพ.เขาค้อ | 5.รพ.คลองใหญ่  

  6.รพ.จตุรพักตรพิมาน | 7.รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.บุรีรัมย์  | 8.รพ.ชัยนาท | 9.รพ.ชัยภูมิ | 10.รพ.ชุมแสง 

  11.รพ.ดอยสะเก็ด | 12.รพ.ท้ายเหมือง | 13.รพ.เทพา | 14.รพ.ไทรน้อย | 15.รพ.นาด้วง 

  16.รพ.นายายอาม | 17.รพ.นาหม่อม | 18.รพ.เนินมะปราง | 19.รพ.บ่อไร่ | 20.รพ.บางน้ำเปรี้ยว 

  21.รพ.บางเลน | 22.รพ.บ้านไผ่ | 23.รพ.บ้านโพธิ์ | 24.รพ.บ้านโฮ่ง | 25.รพ.ปะคำ 

  26.รพ.แม่แจ่ม | 27.รพ.ระนอง | 28.รพ.รามาธิบดี | 29.รพ.ลำทับ | 30.รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 

  31.สถาบันบำราศนราดูร | 32.รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย | 33.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 34.รพ.สระใคร  

  35.รพ.สิงห์บุรี | 36.รพ.หลวงพ่อเปิ่น | 37.รพ.ห้วยคต | 38.รพ.อ่างทอง

  รายละเอียดตามหนังสือแจ้งผลฯ ที่ สธ.0210.05/ว 1953 ลว.21 พ.ค. 2561  click

  และตามหนังสือสป. ที่ สธ 0210.04/ว 3255 ลว.13 พ.ย.61 เรื่อง ขอความร่วมมือเปิดบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับ      แรงงานต่างด้าวฯ  click

  

     แจ้งแนวทางการดำเนินการบันทึกข้อมูลการประกันสุขภาพ การจัดส่งเงินค่าประกันสุขภาพและบันทึกข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง ตามแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ด้านประกันสุขภาพ ภายหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 

                 

 1.แนวทาง |  2.แนวทาง สำหรับ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ |   3.แนวทาง สำหรับ สสจ.
                   
                   
4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์การรับเงิน  |  5.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตารางจัดสรรเงินค่าบัตร

 

     หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนและโอนเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในกรณีลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ผ่านโประแกรม Claim FWF

 

                  ดาว์นโหลดเอกสาร 

      ตามหนังสือแจ้งผลฯ ที่ สธ.0210.05/ว 1953 ลว.21 พ.ค. 2561 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูง ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 และเร่งดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินฯ 

 

                  1.หนังสือ   2.รายชื่อหน่วยบริการจำนวน 130 แห่ง (ขอเลขที่บัญชี เพื่อจะดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงิน) 

        ขอความร่วมมือเร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ที่ความคุ้มครองสิ้นสุดระหว่าง 11 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

 

                  ดาว์นโหลดเอกสาร 

แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดกการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561
 

                1.กรมการแพทย์

                       2. สสจ.

 

แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาต

ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร   

         กลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                 1.มติ ครม 270318                           
                 2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย
                 3.หลักเกณฑ์จ่ายชดเชยสงกรานต์  (แก้ไขใหม่)
                 4.แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

  

(แก้ไขใหม่)
แจ้งผลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 รอบ 2 (ที่ สธ 0210.05/256 ลว25ม.ค.2561)

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์HCประจำเดือน มิถุนายน 2560  รอบ 2


คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลดเอกสาร


บัญชีรายละเอียดรวมยอดแสดงชื่อหน่วยบริการการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงประจำเดือน มิถุนายน 2560 รอบ 2 เรียงตามอักษร**แก้ไข26กันยายน2560ฉบับจริง 


คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลดเอกสาร


 

   แจ้งหลักเกณฑ์การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว  ผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

                 ดาวน์โหลดเอกสาร


 

   หนังสือขอความร่วมมือเปิดบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

 

                 ดาวน์โหลดเอกสาร