5.ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลทะเบียนสิหาคม - 31 สิงหาคม 2558

ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ วันที่ ๒๕ สิหาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทะเบียนกรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด  
ClaimHosXPExport - 20 กรกฎาคม 2558

 สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม HosXP สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม claimhosxpexport ที่สามารถดึงข้อมูล การรักษาและเคลมออกมาเพื่อส่งเข้าที่หน้าเวบได้แล้ว คู่มือการใช้งาน หรือ คู่มือไฟล์วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=3Du4zISyZBI

 
ข้อมูลทะเบียน - 1 กรกฎาคม 2558

จำนวนทะเบียนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ Download

 
แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสเด็ก - 30 มิถุนายน 2558

แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรหัสการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีเด็กป่วย ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๑/ว๑๑๐ ลว ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แนวทาง

 
ประกันต่างด้าวและประกันสังคม - 12 พฤษภาคม 2558

 การประกันสุขภาพต่างด้าว สธ.๐๒๐๙.๐๑/ว๘๙ ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘

ประกาศสนง.ประกันสังคม เรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รายละเอียด 

 
ข้อมูลทะเบียนเมษายน - 1 พฤษภาคม 2558

จำนวนทะเบียนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียด

 
เอกสารประชุมรร.เอเชียฯ - 17 เมษายน 2558

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๕๘

๑.อาจารย์บัญชา  ๒.อาจารย์หิรัญญา  ๓.อาจารย์วรวิทย์  ๔.ทีมวิชาการ

 
การสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกัน(ต่างด้าว) - 31 มีนาคม 2558

การสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวของรพ.เอกชน

๑. ระยะแรก รพ.ที่เคยร่วมโครงการ ได้แก่รพ.วิชัยเวช สมุทรสาคร และรพ.บางปะกอก9 ให้ดำเนินการได้ตามหนังสือแจ้งที่แนบ สธ ๐๒๐๙.๐๑/๖๕

๒. ระยะต่อไป รพ.เอกชนอื่น ๆ ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ฉบับลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘

 
ประกาศกระทรวง ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘ - 30 มีนาคม 2558

ประกาศกระทรวงและแนวทาง หนังสือประกาศ(ลงนาม ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๑. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย๒. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๓. แนวทางปฎิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว เอกสารตัวจริงจะส่งทางไปรษณีย์

 
ข้อมูลขึ้นทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - 3 มีนาคม 2558

จำนวนประชากร ณ. 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด

 
Drg V4 V5 - 6 กันยายน 2556

017

Drg V4    1/54 2/54 1/55

Drg V5   2/55 3/55 4/55 5/55
             พย ธค 55
             มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค สค(2) กย ตค พย  ธค 2556

                  มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย  2557