ข่าวประกาศ
ขอความร่วมมือเร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
 

        ขอความร่วมมือเร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ที่ความคุ้มครองสิ้นสุดระหว่าง 11 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

 

                  ดาว์นโหลดเอกสาร

 

*********************************************************************************************************************************************

 
แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดกการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
 

แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดกการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561
 

                1.กรมการแพทย์

                       2. สสจ.

*******************************************************************************************************************************************************

 
แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
 

แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาต

ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร   

         กลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                 1.มติ ครม 270318                           

                 2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย
                 

                 3.หลักเกณฑ์จ่ายชดเชยสงกรานต์  (แก้ไขใหม่)
                 4.แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

  

(แก้ไขใหม่)


 

 
แจ้งหลักเกณฑ์การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
 

   แจ้งหลักเกณฑ์การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว  ผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

                 ดาวน์โหลดเอกสาร


 
หนังสือขอความร่วมมือเปิดบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
 

   หนังสือขอความร่วมมือเปิดบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

 

                 ดาวน์โหลดเอกสาร


 
แจ้งการแก้ไขและเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานแรงงานของต่างด้าวในประเทศไทยด้านการตรว
 

   แจ้งการแก้ไขและเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานแรงงานของต่างด้าวในประเทศไทยด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 256

 

                 1.สำหรับ สสจ และ รพ    2.สำหรับ รพ.ในสังกัดกรมแพทย์


 
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ. 2561
 

   เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ. 2561

       ดาว์นโหลดเอกสารแนบที่1   ดาว์นโหลดเอกสารแนบที่2 
ดาว์นโหลด หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561.pdf 

   เชิญประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ.2561

       ดาว์นโหลดเอกสาร 
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ. 2561
 

   เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ. 2561

       ดาว์นโหลดเอกสารแนบที่1   ดาว์นโหลดเอกสารแนบที่2  
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ.2561
 

     เชิญประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ.2561

       ดาว์นโหลดเอกสาร 
แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าประกันสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
 

    แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าประกันสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว 

กดดูเอกสารแนบ

      

 1.เรียน อธิบดีกรมการแพทย์      2.เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 
แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ด้านการตรวจสุขภาพและการประกัน
 

แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑


      

 1.อธิบดีกรมการแพทย์-แนวทาง OSS 61  2.นพ.สสจ-แนวทาง OSS 61

 
เรื่องแจ้งการปรับรหัสรายการและอัตราการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
 

เรื่องแจ้งการปรับรหัสรายการและอัตราการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร


      

1.แจ้งเปลี่ยนรหัส   2.รหัสรายการเบิก     

 
เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference
 

เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 31 มกราคม 2561 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ

 เอกสารประกอบประชุม.zip (แบบรวม)

                        แบบแยกรายการ

                       แนวทางการดำเนินการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว OSS61

                        เอกสารแนวทาง การดำเนินการบริหารจัการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย OSS61

                       1. พรก. 2560                                      4. แนวทางการดำเนินการ OSS 61                    7. ท.ต.1 - คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตร

                       2. คำสั่ง คสช. 33-2560                       5. ท.บ.1- แบบกรอกข้อมูลแรงงาน                    8. Bill Payment (ตัวอย่าง)

                       3. มติ ครม. 16 ม.ค. 61                        6. ท.บ.2 -แบบกรอกข้อมูลผู้ติดตาม                  9. ประมาณการจำนวนแรงงานต่างด้าว

 
.
 
   

 

   

 

      

การส่งข้อมูลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว3สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล มาตรา ๑๔ แห่งราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ ๒๕๕๑  โหลดไฟล์

 

ขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด  (๑.เชียงราย ๒.ตาก ๓.กาญจนบุรี ๔.ตราด ๕.สระแก้ว ๖.นครพนม ๗.หนองคาย ๘.มุกดาหาร ๙.นราธิวาส ๑๐.สงขลา)  ส่งข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน ดังนี้  

๑. การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพคน แบบฟอร์มตาราง Excel  โหลดไฟล์ ๒. ความคืบหน้าของการดำเนินงาน แบบฟอร์ม Word  โหลดไฟล์      และส่งข้อมูลที่hig@health.moph.go.th


 

ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานหลังปิดศูนย์  รายละเอียด

สรุปการประชุมแนวทางการตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติครม. 23 ก.พ.59,  หลัง 29 ก.ค.29 ผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขคลิ๊กดูรายละเอียด   แนวทางหลังปิดศูนย์OSS   ไฟล์เก็บข้อมูลหลังOSS

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ๔ ฉบับ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ คลิ๊กดูรายละเอียด

พรบ.สัญชาติ ฉบับที่4 คลิ๊กดูรายละเอียด

 

แจ้งแนวทางการดำเนินงานแรงงานต่างด้าว คลิ๊กดูรายละเอียด


 

ติดต่อเรา โทร : 02-590-1578 หรือ
                         02-590-1579
               
 อีเมล : hig@health.moph.go.th