เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ.2561
 

     เชิญประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ.2561

       ดาว์นโหลดเอกสาร 
แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าประกันสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
 

    แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าประกันสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว 

กดดูเอกสารแนบ

      

 1.เรียน อธิบดีกรมการแพทย์      2.เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 
แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ด้านการตรวจสุขภาพและการประกัน
 

แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑


      

 1.อธิบดีกรมการแพทย์-แนวทาง OSS 61  2.นพ.สสจ-แนวทาง OSS 61

 
เรื่องแจ้งการปรับรหัสรายการและอัตราการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
 

เรื่องแจ้งการปรับรหัสรายการและอัตราการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร


      

1.แจ้งเปลี่ยนรหัส   2.รหัสรายการเบิก     

 
เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference
 

เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 31 มกราคม 2561 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ

 เอกสารประกอบประชุม.zip (แบบรวม)

                        แบบแยกรายการ

                       แนวทางการดำเนินการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว OSS61

                        เอกสารแนวทาง การดำเนินการบริหารจัการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย OSS61

                       1. พรก. 2560                                      4. แนวทางการดำเนินการ OSS 61                    7. ท.ต.1 - คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตร

                       2. คำสั่ง คสช. 33-2560                       5. ท.บ.1- แบบกรอกข้อมูลแรงงาน                    8. Bill Payment (ตัวอย่าง)

                       3. มติ ครม. 16 ม.ค. 61                        6. ท.บ.2 -แบบกรอกข้อมูลผู้ติดตาม                  9. ประมาณการจำนวนแรงงานต่างด้าว

 
.
 
   

 

   

 

      

การส่งข้อมูลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว3สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล มาตรา ๑๔ แห่งราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ ๒๕๕๑  โหลดไฟล์

 

ขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด  (๑.เชียงราย ๒.ตาก ๓.กาญจนบุรี ๔.ตราด ๕.สระแก้ว ๖.นครพนม ๗.หนองคาย ๘.มุกดาหาร ๙.นราธิวาส ๑๐.สงขลา)  ส่งข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน ดังนี้  

๑. การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพคน แบบฟอร์มตาราง Excel  โหลดไฟล์ ๒. ความคืบหน้าของการดำเนินงาน แบบฟอร์ม Word  โหลดไฟล์      และส่งข้อมูลที่hig@health.moph.go.th


 

ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานหลังปิดศูนย์  รายละเอียด

สรุปการประชุมแนวทางการตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติครม. 23 ก.พ.59,  หลัง 29 ก.ค.29 ผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขคลิ๊กดูรายละเอียด   แนวทางหลังปิดศูนย์OSS   ไฟล์เก็บข้อมูลหลังOSS

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ๔ ฉบับ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ คลิ๊กดูรายละเอียด

พรบ.สัญชาติ ฉบับที่4 คลิ๊กดูรายละเอียด

 

แจ้งแนวทางการดำเนินงานแรงงานต่างด้าว คลิ๊กดูรายละเอียด