.

Newวันที่ 19 สิงหาคม 2564
แจ้งเวียน เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (3)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (3)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

-------------------------------

Newวันที่ 6 สิงหาคม 2564
แจ้งเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ไร้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
หนังสือแจ้งเวียน  1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
3. เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค
4. เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
5. เรียน อธิบดีกรมอนามัย
6. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
7. เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม
8. เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
9. เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
10. เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
11. เรียน ประธานคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย


Newแจ้งเวียน เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
หนังสือแจ้งเวียน
เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๒ จังหวัดชายทะเล สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

-------------------------------

Newวันที่ 2 สิงหาคม 2564
แจ้งเวียน เรื่อง การขอคืนเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียนอธิบดีกรมการแพทย์
เรื่องเดิม สิ่งที่ส่งมาด้วย

-------------------------------

Newวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
แจ้งเวียน เรื่อง การดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ สำหรับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชาอาณาจักรและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
หนังสือแจ้งเวียน เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๒ จังหวัดชายทะเล
สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

-------------------------------

Newวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
แจ้งเวียน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ผ่านระบบ WebEx Meetings

หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
4. เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค
5. เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
6. เรียน อธิบดีกรมอนามัย
7. เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม
8. เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
9. เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
10. เรียน ประธานคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)
11. เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม

-------------------------------

Newวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
แจ้งเวียน เรื่อง การดำเนินตามแนวทางรองรับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับ ๒) พ.ศ. 2564
หนังสือแจ้งเวียน เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๒ จังหวัดชายทะเล

-------------------------------

Newวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
แจ้งเวียน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล คนต่างด้าวที่ไร้สิทธิรักษา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงพยาบาลเอกชน
หนังสือแจ้งเวียน เรียนนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

-------------------------------

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 
แจ้งเวียน เรื่อง  ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

-------------------------------

 วันที่ 15 มิถุนายน 2564
แจ้งเวียน เรื่อง  ขอเชิญประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว บน Web Application http:/hint.moph .go.th  รายละเอียดเพิ่มเติม  กดที่นี่

-------------------------------

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

แจ้งเวียน เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสำหรับสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิรักษา
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
4. เรียน ประธาณคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย
5. เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม
6. เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

-------------------------------

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
แจ้งเวียน เรื่อง ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในต่างด้าว
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 

-------------------------------

 วันที่ 23 เมษายน 2564
แจ้งเวียน เรื่อง ขอรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย

-------------------------------

 วันที่ 16 มีนาคม 2564
แจ้งเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวที่ความคุ้มครองสิ้นสุดระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

-------------------------------

 วันที่ 11 มีนาคม 2564 
แจ้งเวียน  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตรวจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่สงมาด้วย 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
แจ้งเวียน  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตรวจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (ห้องปฏิบัติการเครือข่าย SAR-CoV-2 ทุกแห่ง)
หนังสือแจ้งเวียน เรียน ผู้บริหารห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่สงมาด้วย 4

-------------------------------

 วันที่ 4 มีนาคม 2564 
แจ้งเวียน เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ พ.ศ. 2564 แนวทางการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการตรวจสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
หนังสือแจ้งเวียน  1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
4. เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
5. เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค
6. เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน
เอกสารแนบ  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

-------------------------------

 แจ้งเวียน เรื่อง ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2


 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563
แจ้งเวียน เรื่องการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU)
ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป
ดาวน์โหลดเอกสาร click

-------------------------------

วันที่ 15 ธันวาคม 2563
แจ้งเวียน เรื่องแนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านแรงงาน (MoU)
ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (Agreement) ที่ วาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
หนังสือแจ้งเวียน
1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

-------------------------------

แจ้งเวียน แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อ
ตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสาร Click

-------------------------------

สิทธิในด้านสาธารณสุขของคนต่างด้าว 
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
4. เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน
5. หนังสือที่อ้างถึง

-------------------------------

เอกสารหลักฐาน การได้รับอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หนังสือแจ้งเวียน    1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย

------------------------------

การขอกำหนดอายุใบรับรองแพทย์ของแรงงานต่างด้าว
หนังสือแจ้งเวียน 1. อธิบดีกรมการจัดหางาน 
- สิ่งที่ส่งมาด้วย  
2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

-------------------------------

การเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
- เป้าหมายการตรวจคัดกรอง COVID 19 ในคนต่างด้าว รายจังหวัดรายละเอียด : Download
- Templete การรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ : Download
- หนังสือแจ้งเวียน ขอความอนุเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจตัวอย่างน้ำลายในการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ : Download
- แนวทางการดำเนินงาน  Sentinel Surveillance (แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรค) : Download  
ข้อมูลเพิ่มเติม Click
ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
หนังสือแจ้งเวียน  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

-------------------------------

การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน
ตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี
หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

-------------------------------

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 
เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
หนังสือแจ้งเวียน     1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
                                 2. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
                                 3. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
                                 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                                 5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

-------------------------------

การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล
โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือแจ้งเวียน  1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
                            2. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
                            3. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
                            4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                            5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

-------------------------------

สำหรับ User ที่เป็นสสจ.หรือผู้กำกับกองทุน สามารถติดตามเลขอ้างอิงและ การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนกลางทันกำหนด ได้แล้ว
ที่เมนู [ รายงาน > รายงานเพื่อการกำกับติดตาม ] *โดยเลขอ้างอิงที่ส่งเงินแล้วจะมีการแสดงข้อมูลวันที่ได้รับเงิน

-------------------------------

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
หนังสือแจ้งเวียน   1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
  3. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
ตารางรวบรวมข้อมูลของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว : Download
โดยขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมส่งมาที่ migrant.dhes@gmail.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้

-------------------------------

การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดให้มีการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานสูงสุด จำนวน 8 จังหวัด
หนังสือแจ้งเวียน  1.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
   2.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
     3.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
       4.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
      5.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
       6.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
     7.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
        8.เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ     1. สำเนาหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ 0705.05/ว210 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
2. แนวทางดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

-------------------------------

การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
หนังสือแจ้งเวียน  1.เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
3. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ 1.ดาวน์โหลด 2.ดาวน์โหลดเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รบกวนตอบแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ ดังนี้
1. (แบบฟอร์ม รพ.สังกัดสธ.) รายงานผลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงงานต่างด้าวทั้งประเทศ
    ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562    >>>CLICK<<<<
2. (แบบฟอร์ม รพ.เอกชน) รายงานผลการตรวจสุขภาพและ ประกันสุขภาพแรงงงานต่างด้าวทั้งประเทศ   >>>CLICK<<<

-------------------------------

ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวที่ความคุ้มครองสิ้นสุดระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562
หนังสือแจ้งเวียน เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

-------------------------------

แจ้งการจัดสรรคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง ปีงบประมาณ 2562 
และเร่งรัดการส่งเงินค่าบริหารจัดหารจัดการที่คงค้างให้กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
 
หนังสือแจ้งเวียน   เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
     เรียน ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
       เรียน คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

- สรุปค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงคืนหน่วยบริการปีงบประมาณ 2562
- สรุปเงินค่าบริหารจัดการที่หน่วยบริการคงค้าง ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 1/2562
ขั้นตอนการโอนเงินที่หน่วยบริการคงค้าง
***หมายเหตุ หน่วยบริการใดที่ไม่มียอดคงค้างการส่งเงินค่าบริหารจัดการจะไม่มี สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบไป


ขอข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขที่ให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว 3 ปี ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562
เพื่อนำเสนอข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าวในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจึงขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลในการกรอกข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขที่ให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว 3 ปี ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2560-2562 และนำข้อมูลใช้ในการตั้งงบประมาณ โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลมาที่ migrant.dhes@gmail.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้  
แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด


แจ้งแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการการตรวจภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (Congenital  Hypothyvoidism: CHT)  

เอกสารแนบ  • แจ้งแนวทางCHT กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• แจ้งแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการการตรวจ CHT (เรียนอธิบดีกรมการแพทย์)
• แจ้งแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการการตรวจ CHT (เรียนนายแพทย์สาธารณสุข)

-------------------------------

ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการด้านการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561
• กรณีที่หน่วยบริการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ไปแล้ว ขอให้ชะลอการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น จนกว่ามติคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวพิจารณาแล้วเสร็จ ทางกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจะเร่งดำเนินการแจ้งแนวทางให้ทราบต่อไป
• กรณีที่หน่วยบริการยังไม่ขายบัตรประกันสุขภาพ บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท) ให้ยุติการขายออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจะเร่งดำเนินการแจ้งแนวทางให้ทราบต่อไป

-------------------------------

การดำเนินการตรวจสุขภาพและขายบัตรประกันสุขภาพ สำหรับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
ดาวน์โหลด   การดำเนินการตรวจสุขภาพและขายบัตรประกัน(ประมง)

-------------------------------

ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการประกันสุขภาพ งวด OSS61 ทุกงวด ผ่านโปรแกรมกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว ถึง 15 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้นหากขึ้นทะเบียนตกหล่นให้ทำเป็นหนังสือราชการแจ้งขอขึ้นทะเบียนเท่านั้น

-------------------------------

ขอให้โรงพยาบาล จำนวน 38 แห่ง ดังต่อไปนี้  เร่งดำเนินการเปิดบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561เพื่อรองรับการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จากส่วนกลาง

  1.รพ.เกาะคา | 2.รพ.เกาะช้าง | 3.รพ.เกาะยาว | 4.รพ.เขาค้อ | 5.รพ.คลองใหญ่  

  6.รพ.จตุรพักตรพิมาน | 7.รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.บุรีรัมย์  | 8.รพ.ชัยนาท | 9.รพ.ชัยภูมิ | 10.รพ.ชุมแสง 

  11.รพ.ดอยสะเก็ด | 12.รพ.ท้ายเหมือง | 13.รพ.เทพา | 14.รพ.ไทรน้อย | 15.รพ.นาด้วง 

  16.รพ.นายายอาม | 17.รพ.นาหม่อม | 18.รพ.เนินมะปราง | 19.รพ.บ่อไร่ | 20.รพ.บางน้ำเปรี้ยว 

  21.รพ.บางเลน | 22.รพ.บ้านไผ่ | 23.รพ.บ้านโพธิ์ | 24.รพ.บ้านโฮ่ง | 25.รพ.ปะคำ 

  26.รพ.แม่แจ่ม | 27.รพ.ระนอง | 28.รพ.รามาธิบดี | 29.รพ.ลำทับ | 30.รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 

  31.สถาบันบำราศนราดูร | 32.รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย | 33.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 34.รพ.สระใคร  

  35.รพ.สิงห์บุรี | 36.รพ.หลวงพ่อเปิ่น | 37.รพ.ห้วยคต | 38.รพ.อ่างทอง

รายละเอียดตามหนังสือแจ้งผลฯ ที่ สธ.0210.05/ว 1953 ลว.21 พ.ค. 2561 click  
และตามหนังสือสป. ที่ สธ 0210.04/ว 3255 ลว.13 พ.ย.61 เรื่อง ขอความร่วมมือเปิดบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับ แรงงานต่างด้าวฯ click

-------------------------------

ขอเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนและโอนเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในกรณีลดผลกระทบจากการบังคับ
ใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ผ่านโประแกรม Claim FWF 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร

-------------------------------

ตามหนังสือแจ้งผลฯ ที่ สธ.0210.05/ว 1953 ลว.21 พ.ค. 2561 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูง ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 และเร่งดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินฯ 
 1.หนังสือ   2.รายชื่อหน่วยบริการจำนวน 130 แห่ง (ขอเลขที่บัญชี เพื่อจะดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงิน)

-------------------------------

ขอความร่วมมือเร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว
ที่ความคุ้มครองสิ้นสุดระหว่าง 11 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

-------------------------------


แจ้งผลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 รอบ 2 (ที่ สธ 0210.05/ว256 ลว25ม.ค.2561)

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์HCประจำเดือน มิถุนายน 2560  รอบ 2 
คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลดเอกสาร

 

-------------------------------


บัญชีรายละเอียดรวมยอดแสดงชื่อหน่วยบริการการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงประจำเดือน มิถุนายน 2560 รอบ 2 เรียงตามอักษร
**แก้ไข 26 กันยายน 2560 ฉบับจริง
 
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

-------------------------------

 

หนังสือขอความร่วมมือเปิดบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
  ดาวน์โหลดเอกสาร

-------------------------------

หนังสือขอความร่วมมือเปิดบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือ
 ดาวน์โหลดเอกสาร

-------------------------------

เรื่องแจ้งการปรับรหัสรายการและอัตราการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
   1.แจ้งเปลี่ยนรหัส   
2.รหัสรายการเบิก 


หน่วยบริการสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพรอบ OSS2560 นี้
(ใบเสร็จสีเขียวจากศูนย์OSS60/สมุดประจำตัวของผู้ประกันตนที่ได้จากการพิสูจน์สัญชาติ) จาก10ศูนย์ที่เปิดบริการ ได้ที่
 
(http://1.179.184.28/FWF/index.php?r=chkptty)

-------------------------------

แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สสจ.ทุกแห่ง /หน่วยบริการทุกแห่ง ส่งเอกสารหน้าเลขที่บัญชีของ หน่วยบริการ ทุกแห่ง และ สสจ.ทุกแห่ง ที่เป็นบัญชีเกี่ยวกับ
" บัญชีประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว " เข้ามายัง กลุ่มงานบริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงาน ต่างด้าว
(รบกวนเขียนชื่อหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน จังหวัดของท่าน ผู้รับผิดชอบพร้อมเบอร์ติดต่อ) ทาง E-mail : hig@health.moph.go.th ไฟล์ข้อมูลขอเป็น .PDF
**หนังสือแจ้งเปิดบัญชีหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
 


แจ้งเปิดงวดสำหรับเพิ่มบัตรเป็น2ปีเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายน 2559 ราคา1600บาท ที่ส่งเงินเข้ากองทุนกลางแล้วเท่านั้น 

คำถาม-ตอบเกี่ยวกับการซื้อบัตรประกันสุขภาพ  รายละเอียดคลิ๊ก

-------------------------------

ตัวอย่างเอกสารของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  
เพิ่มเติ่มคลิ๊ก  ตัวอย่างคลิ๊ก


แจ้งหน่วยบริการให้เร่งดำเนินการตามหนังสือ ที่ สธ. 0209.01/ว254 ลงวันที่ 13พ.ย.2558 เรื่องปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว
 
เอกสารเพิ่มเติม

-------------------------------

ปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช่จ่ายสูง บัตรแรงประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว 
รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------

เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------

ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลจำนวนการขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------

การขอเลขอ้างอิง  สามารถขอได้โดยการ แยกตาม user ที่ขึ้นทะเบียน หรือ user ของ one stop

-------------------------------

ปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว เอกสารเพิ่มเติม

-------------------------------

ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูลการรักษาตั้งแต่ สิงหาคม 2556 ให้รีบดำเนินการ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จะทำการปิดงวดเก่า ให้เหลืองวดปัจจุบัน
ดังนี้ให้รีบดำเนินการโดยด่วนที่สุด 

-------------------------------

การลงทะเบียนผู้มาต่อประกันที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS) ขอให้ขึ้นทะเบียนในงวดต่อจากบัตรเดิมจะหมดอายุ เพื่อให้เป็นการใช้สิทธิต่อเนื่อง
ตามงวดที่ต่อประกัน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปีจากเดิม

-------------------------------

สำหรับโรงพยาบาลที่โอนเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าวแล้วให้รีบดำเนินการส่งหลักฐานการโอนเงินที่หน้าเว็บไซต์ด้วย

-------------------------------

โรงพยาบาลที่ส่งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่ จัดการหลักฐานการโอนเงิน

-------------------------------

ให้โรงพยาบาลทุกแห่งรีบดำเนินการส่งข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตั้งแต่งวด หลัง 13 สิงหาคม 2556 ถึง งวด 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558 ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ที่ สธ 0209.01/ว83 ลว 15 พ.ค.2558 
เรื่อง แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว  
ตั้งแต่งวด เมษายน 2558 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการส่งข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามปกติ (ไม่เกิน 30 วัน หลังมารับบริการและจำหน่ายผู้ป่วย)

-------------------------------

ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งเลขที่บัญชี ชื่อบัญชีและชื่อธนาคาร สาขา (หน้า Book Bank) เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว และแจ้งชื่อโรงพยาบาลผู้ส่ง
ที่จะให้ทำการโอนจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้กลุ่มคลังและพัสดุโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลโดยตรง สามารถส่งทาง Mail: 
hig@health2.moph.go.th หรือ โทรสาร 02 590 1580

-------------------------------

ส่วนกลางได้จัดส่งหนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรมประกันสุขภาพ คนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว(อยู่ระหว่างการจัดส่ง)
ตามหนังสือสธ 0209.01/ว44 ลว. 6 มีนาคม 2558
 
ดูรายละเอียด

-------------------------------

หน่วยงานใดที่ส่งข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้วขอหลักฐานเพิ่มที่ ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้กด ตอบกลับ ทำให้ยังไม่มี(x)ปรากฎหลังตัวเลข ขอให้เข้าไปดำเนินการด้วยเพราะส่วนกลางไม่เห็นข้อมูลที่จะตรวจสอบให้

-------------------------------

เร่งรัดการส่งข้อมูลการให้บริการเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง กองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว 
หนังสือ สธ 0209.01/ว513 ลว. 19 กันยายน 2557 


ตามวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว ในวันที่ 18/2/2014  มีมติให้ส่งเงินเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว โดยบัญชีกองทุนเดิม
เลขบัญชี  142-1-09292-1  ชื่อบัญชี เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลับหนีเข้าเมือง
 (โหลดหนังสือราชการเรื่องแจ้งการโอนเงิน)

เงื่อนไขการส่งเลข 13 หลัก เข้าระบบ

การจัดซื้อยาARVและเวชภัณฑ์สำหรับงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว Download Update 28/4/2014

ให้ใช้โปรแกม fwf.cfo.in.th ลงทะเบียนเพื่อขายบัตรเท่านั้น ขั้นตอนการปฏิบัติให้ โหลดเอกสารที่นี่ Download Update 8/1/2014

หนังสือส่งให้ทาง สปสช. เพื่องดการใช้โปรแกม UC Search Download Update 8/1/2014


การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ได้รับผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 Dowload


การตรวจสุขภาพและประกันแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนปรนตามคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กพ 2555 (คุ้มครอง4เดือน 1 มีค-14 มิย 55)
Download 

-------------------------------

แนวทางเตรียมตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ดาวน์โหลด


การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งผู้ติดตามที่เป็นบุตรอายุไม่เกิน 15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
 ดาวน์โหลด

-------------------------------

การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ดาวน์โหลด


การเตรียมการเพื่อการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ประจำปี 2554
สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ ที่นี่

-------------------------------

ประกาศ แจ้งการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สธ0209.02/3/ว98 ,ว99 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 Download

-------------------------------

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งตามมติคณะรัฐมนตรีการขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว >>download

-------------------------------

กระทรวงแรงงาน การขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวฯ >> download

-------------------------------

แนวทางการให้บริการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวที่ประสบอุทกภัย   สามารถ download รายละเอียด ได้ที่นี่

-------------------------------

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0209.02/2/ว255 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 
เรื่อง การให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย Download


การขยายเวลาการจัดทำทะเบียนประวัติ การตรวจสุขภาพและการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง


ประกาศจกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกนอกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวฯ Download

ขอให้ติดตามและรวบรวมการส่งข้อมูลผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
แบบฟอร์ม รายละเอียดการขึ้นทะเบียนและการส่งเงินของผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

สำนักงานประกันสังคม "การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบนีเข้าเมืองที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ"


bahissenin tipobet betmatik
perabet makrobet