หนังสือแจ้งเวียน 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน
4. เรียนผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
5. เรียนผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกโรงพยาบาล
6. เรียนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
7. เรียนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
8. เรียนเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
9. เรียนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10. เรียนอธิบดีกรมการแพทย์
11. เรียนอธิบดีกรมควบคุมโรค
12. เรียนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
13. เรียนอธิบดีกรมอนามัย
14. เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุข (เขต ๑-๑๒)
15. เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุขเขต ๑๓
16. เรียนผู้อํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพทุกเขต
17. เรียนผู้อำนวยการกองกฏหมาย


แนวทาง คัดกรองโรคในแรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

หนังสือแจ้งเวียน  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ 1       ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2       ดาวน์โหลด


-------------------------------------------

แนวทาง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
และบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

หนังสือแจ้งเวียน  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร


-------------------------------------------

แนวทาง การขายบัตรประกันสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตสิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้เนื่องจากผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

หนังสือแจ้งเวียน  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
 เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5


-------------------------------------------

แนวทาง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หนังสือแจ้งเวียน  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
 เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
                            สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                            1.1แนบในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เอกสารหมายเลข 1
                                1.1.1แนบในเอกสารหมายเลข 1 มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563
                            1.2 แนบในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เอกสารหมายเลข 2
                            1.3 แนบในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เอกสารหมายเลข 3
                            1.4 แนบในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เอกสารหมายเลข 4
                            1.5 แนบในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เอกสารหมายเลข 5
                            สิ่งที่ส่งมาด้วย 2


แจ้งแนวทาง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

หนังสือแจ้งเวียน เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
1.หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0316/ว 1184 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 - ดาวน์โหลด
2.แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 - ดาวน์โหลด

แจ้งแนวทาง การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 
1.อธิบดีกรมการแพทย์-แนวทาง OSS 61  
2.นพ.สสจ-แนวทาง OSS 61

-------------------------------------------

แจ้งแนวทาง การคืนเงินค่าประกันสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
    กดดูเอกสารแนบ  
1.เรียน อธิบดีกรมการแพทย์  
2.เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

-------------------------------------------

แจ้ง การแก้ไขและเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานแรงงานของต่างด้าวในประเทศไทยด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  
1.สำหรับ สสจ และ รพ  
2.สำหรับ รพ.ในสังกัดกรมแพทย์

----------------------------------------

แจ้งหลักเกณฑ์ การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว  ผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร

----------------------------------------

แจ้งหลักเกณฑ์ การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
สามารถให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561

1.มติ ครม 270318 
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย 3.หลักเกณฑ์จ่ายชดเชยสงกรานต์ (แก้ไขใหม่)
4.แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (แก้ไขใหม่)

----------------------------------------

แจ้งแนวทาง การดำเนินการบริหารจัดกการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561
1.กรมการแพทย์   
2. สสจ.

----------------------------------------

แจ้งแนวทาง การดำเนินการบันทึกข้อมูลการประกันสุขภาพ การจัดส่งเงินค่าประกันสุขภาพและบันทึกข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง
ตามแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ด้านประกันสุขภาพ ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561
1.แนวทาง  2.แนวทาง สำหรับ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ 3.แนวทาง สำหรับ สสจ. 4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์การรับเงิน 5.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตารางจัดสรรเงินค่าบัตร

----------------------------------------

แนวทางการดำเนินการ การจัดส่งเงินค่าประกันสุขภาพและบันทึกข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการ ทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงตามแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service,OSS) ในกรณีลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 1.สำหรับ สสจ 2.สำหรับกรมการแพทย์ 3.สำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ


ประกาศ สัดส่วนค่าบริหารจัดการ(บัตรประกันสุขภาพ 2ปี) เพิ่มเติมคลิ๊ก

เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง กลุ่มผู้ถือบัตรชมพูและกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้  ดาวน์โหลด 


เรื่อง แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องแนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง Download

ตารางสัดส่วนการประกันสุขภาพ 1 เมษายน 2558


ประกาศกระทรวงและแนวทาง (ลงนาม 31 มีนาคม 2558) 
ดาวน์โหลด หนังสือประกาศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ คนต่างด้าว
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. แนวทางปฎิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว เอกสารตัวจริงจะส่งทางไปรษณีย์

แนวทางตรวจสุขภาพและขายประกัน 1 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด

 

 


หนังสือ  ประกาศ เรื่อง การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว Download

หนังสือ  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว Download

หนังสือ  โปรแกมการลงทะเบียนและการส่งข้อมูล Download

หนังสือ  แจ้งสัดส่วนค่าประกันสุขภาพ Download 

การจัดสรรเงินตามหน่วยต่างๆ

หลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าวตามมติคณะกรรม(เลขที่หนังสือ สธ 0209.01/ว168Download 


เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ และอัตราค่าประกันคนต่างด้าว Download
สรุป : ราคา  2200 ค่า HC ค่าจัดการ Arv รวม 960 บาท/คน  ส่งเข้ากระทรวง
550  ค่า HC ค่าจัดการ Arv  รวม 240 บาท/คน  ส่งเข้ากระทรวง
365  ค่า HC ค่าจัดการ Arv  รวม   17 บาท/คน  ส่งเข้ากระทรวง


ประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง
โดยให้ใช้ DRGs Version 4 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2553 
Download

bahissenin tipobet betmatik
perabet makrobet