่ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทางไกลชี้แจงการใช้โปรแกรม ClaimFWF ผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม MOC ชั้น 1 อาคาร 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

>>>>>> ดาว์โหลดเอกสาร

 

 แจ้งแนวทางการดำเนินงานแรงงานต่างด้าว คลิ๊กดูรายละเอียด

 ขั้นตอนการส่งข้อมูลการใช้โปรแกรมต่างๆดู ในปุ่ม ได้เลยครับมีอธิบายการเบิกยาARV การส่งหลักฐานการโอนเงิน และข้อมูลการใช้โปรแกรมทั้งหมดครับ  

สรุปการประชุมแนวทางการตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติครม. 23 ก.พ.59,  หลัง 29 ก.ค.29 ผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊กดูรายละเอียด   แนวทางหลังปิดศูนย์OSS

ไฟล์เก็บข้อมูลหลังOSS

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ดาวน์โหลด
ตัวอย่างกลุ่มผู้ถือบัตรชมพูและกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ดาวน์โหลด

เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

 เรื่อง แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

เรื่อง ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลจำนวนการขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว

แนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ วัน ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ วันที่ ๒๕ สิหาคม ๒๕๕๘

ข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ClaimHosXPExport
สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม HosXP สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมclaimhosxpexportที่สามารถดึงข้อมูล การรักษาและเคลมออกมาเพื่อส่งเข้าที่หน้าเวบได้แล้วคู่มือการใช้งานหรือ คู่มือไฟล์วิดีโอhttps://www.youtube.com/watch?v=3Du4zISyZBI

 

 ข้อมูลทะเบียน
จำนวนทะเบียนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ประจำเดือน มิถุนายน๒๕๕๘Download

แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรหัสการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีเด็กป่วย
ที่สธ ๐๒๐๙.๐๑/ว๑๑๐ลว ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘แนวทาง

ประกันต่างด้าวและประกันสังคม
การประกันสุขภาพต่างด้าวสธ.๐๒๐๙.๐๑/ว๘๙ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘
ประกาศสนง.ประกันสังคมเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรายละเอียด

ข้อมูลทะเบียนเมษายน
จำนวนทะเบียนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ณ วันที่๒๔ เมษายน๒๕๕๘ดูรายละเอียด

 การสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกัน(ต่างด้าว)

การสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวของรพ.เอกชน

๑.ระยะแรกรพ.ที่เคยร่วมโครงการ ได้แก่รพ.วิชัยเวช สมุทรสาคร และรพ.บางปะกอก9 ให้ดำเนินการได้ตามหนังสือแจ้งที่แนบสธ ๐๒๐๙.๐๑/๖๕

๒.ระยะต่อไปรพ.เอกชนอื่น ๆ ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ฉบับลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘


 ประกาศกระทรวง ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงและแนวทางหนังสือประกาศ(ลงนาม ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
สิ่งที่ส่งมาด้วย๑.การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว
สิ่งที่ส่งมาด้วย๒.การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
สิ่งที่ส่งมาด้วย๓.แนวทางปฎิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวเอกสารตัวจริงจะส่งทางไปรษณีย์

 ข้อมูลขึ้นทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2558
จำนวนประชากร ณ. 25 กุมภาพันธ์ 2558ดูรายละเอียด