ส่งหนังสือเอกสาร ราชการ

เรียน ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 4 
(กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว)
ตำบล ตลาดขวัญ  อำเภอ เมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000

 TEL : 02-590-1578  หรือ 02-590-1579
  FAX :  02-590-1580  
  E-mail  :  hig@health.moph.go.th