ข่าวประกาศ
รบกวนตอบแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ


-------------------------------------------------------------------------------

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รบกวนตอบแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ ดังนี้

1. (แบบฟอร์ม รพ.สังกัดสธ.) รายงานผลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงงานต่างด้าวทั้งประเทศ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562   
 
>>>CLICK<<<<
 2. (แบบฟอร์ม รพ.เอกชน) รายงานผลการตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพแรงงงานต่างด้าวทั้งประเทศ

>>>CLICK<<<

 
ประกาศ


เรื่องรายงานผลการประชุมหารือการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล การลดขั้นตอน และการลดเอกสารในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปี 2562 – 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562มีข้อยุติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อ 6. ให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศให้โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนสามารถให้ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้


ข้อ 10. กระทรวงสาธารณสุขขอให้คนต่างด้าวที่เข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่อขออนุญาตการทำงาน จะต้องเป็นคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสุขภาพแล้วเท่านั้น โดยกระทรวงสาธารณสุขจะให้บริการตรวจสุขภาพแก่คนต่างด้าวภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบปกติของแต่ละโรงพยาบาล

สิ่งที่แนบมาด้วย :  1. รายงานผลการประชุมหารือการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
การลดขั้นตอนและการลดเอกสารในการดำเนินการ
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ปี 2562 – 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

- ดาวน์โหลด
     2แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
ปี 2562 – 2563 ด้านการตรวจสุขภาพ 
และการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
    ดาวน์โหลด


 

 
ประกาศ

 

*****แจ้งเลื่อนเวลาการประชุม*****

          ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเรื่อง มาตรฐานและกระบวนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ผ่านระบบ Tele Conference ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง ประชุม2  อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ >>> หนังสือเชิญประชุม                                             

                                             1. อธิบดีกรมการแพทย์ 

                                             2. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

                                             3. สสจ. ทั่วประเทศ                                                             

ระเบียบวาระการประชุม >>> ระเบียบวาระการประชุม

 
ประกาศ

UPDATE 

เรื่อง แจ้งการจัดสรรคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง ปีงบประมาณ 2562 
และเร่งรัดการส่งเงินค่าบริหารจัดหารจัดการที่คงค้างให้กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
 

หนังสือแจ้งเวียน :   เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด      
 เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

        เรียน ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
        เรียน คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

- สรุปค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงคืนหน่วยบริการปีงบประมาณ 2562
- สรุปเงินค่าบริหารจัดการที่หน่วยบริการคงค้าง ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 1/2562

     ***หมายเหตุ หน่วยบริการใดที่ไม่มียอดคงค้างการส่งเงินค่าบริหารจัดการจะไม่มี สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบไป

 
ประกาศ


UPDATEเรื่อง ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวที่ความคุ้มครองสิ้นสุดระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

----------------------------------------------------------- 

หนังสือแจ้งเวียน :   เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                                   เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
                   เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข-เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2562
 
ตารางสัดส่วนการโอนเงินค่าบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว
 
ประกาศอื่นๆ
ประกาศอื่นๆ


   UPDATE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวใประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference

       ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Tele Conference ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง PHEOC 1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ >>>  เชิญประชุม สสจ..pdf 

ระเบียบวาระการประชุม >>> 2. วาระการประชุม ลงเว็บ 13 ธ.ค. 62.pdf

เอกสารประกอบอบการประชุม >>> นำเสนอ Tele ปรับ 13 ธค 62.pdf
 

เรื่อง ขอข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขที่ให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว 3 ปี ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562

           เพื่อนำเสนอข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าวในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจึงขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลในการกรอกข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขที่ให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว 3 ปี ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2560-2562 และนำข้อมูลใช้ในการตั้งงบประมาณ โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลมาที่ migrant.dhes@gmail.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้

  ดาวน์โหลด


 

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
วันที่ 26-27 กันยายน 2562
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

หนังสือเชิญประชุม   เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด - ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. โครงการเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
    - ดาวน์โหลด
   2. กำหนดการประชุม - ดาวน์โหลด
   3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ 
    - ดาวน์โหลด
  4. แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก
    - ดาวน์โหลด
5 เอกสารประกอบการประชุม
    - การบริหารจัดการกองทุนคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว
ที่มีการขออนุญาตทางานในราชอาณาจักร
และแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

    - แนวทางการบริหารจัดการเรื่อง  แจ้งแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563
 ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือแจ้งเวียน : เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
  เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
 1.หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0316/ว 1184 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
     - ดาวน์โหลด
   2.แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
     - ดาวน์โหลด

 


 

 


 

 

เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2562 ผ่าน ระบบ Tele Conference วันที่ 20 มิถุนายน 2562

 

 

แจ้งการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Tele Conference ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จากเวลา 9.30 - 12.00 เป็นเวลา 08.30 - 16.30 น. นั้น


ขอแจ้งว่าไม่มีการเลื่อน
 โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่านผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเป็นประธานในการประชุม ขอบคุณครับ

หนังสือเชิญประชุม เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

- หนังสือเชิญประชุม เรียน นายแพทย์ สสจ. 

- หนังสือเชิญประชุม เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

 

 

 


 


            
        

ขอความร่วมมือหน่วยบริการตามจังหวัดดังต่อไปนี้ ส่งแบบตอบรับการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตามเลขที่หนังสือเชิญประชุม สธ0210.05/ว3652 ลงวันที่ 5 พย 61
         
         หนังสือเชิญประชุมและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม - ดาวน์โหลด 

     " ขอเปลี่ยนสถานที่ห้องประชุมเป็น 
ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข "
 
  ** หมายเหตุ : กรุณาระบุหากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเข้าพัก

          •  เขตสุขภาพที่ 1     : เชียงใหม่ น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
          •  เขตสุขภาพที่ 2     : ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
          •  เขตสุขภาพที่ 3     : ชัยนาท พิจิต

          •  เขตสุขภาพที่ 4     : นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
          •  เขตสุขภาพที่ 5     : นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี
          •  เขตสุขภาพที่ 6     : ตราด
          •  เขตสุขภาพที่ 7     : กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
          •  เขตสุขภาพที่ 8     : นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู
          •  เขตสุขภาพที่ 9     : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
          •  เขตสุขภาพที่ 11   : พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี
          •  เขตสุขภาพที่ 12   : ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
          •  เขตสุขภาพที่ 13   : กรุงเทพมหานครฯ เลิดสิน นพรัตน์ราชธานี ราชวิถี

 

     แจ้งแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการการตรวจภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (Congenital  Hypothyvoidism: CHT)

  

 เอกสารแนบ • แจ้งแนวทางCHT กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                       • แจ้งแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการการตรวจ CHT (เรียนอธิบดีกรมการแพท์)

                       • แจ้งแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการการตรวจ CHT (เรียนนายแพทย์สาธารณสุข)

 

    ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการด้านการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท)
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561


  • กรณีที่หน่วยบริการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ไปแล้ว ขอให้ชะลอการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น จนกว่ามติคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวพิจารณาแล้วเสร็จ ทางกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจะเร่งดำเนินการแจ้งแนวทางให้ทราบต่อไป

 • กรณีที่หน่วยบริการยังไม่ขายบัตรประกันสุขภาพ บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี (ทุกประเภท) ให้ยุติการขายออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจะเร่งดำเนินการแจ้งแนวทางให้ทราบต่อไป

    

 

     การดำเนินการตรวจสุขภาพและขายบัตรประกันสุขภาพ สำหรับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
          ดาว์นโหลด ---->  การดำเนินการตรวจสุขภาพและขายบัตรประกัน(ประมง)

    

รวมข้อมูลข่าวสารและประกาศ

   

      แนวทางการดำเนินการ การจัดส่งเงินค่าประกันสุขภาพและบันทึกข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการ ทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูงตามแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
     ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service,OSS) ในกรณีลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
      click -->   1.สำหรับ สสจ
                       2.สำหรับกรมการแพทย์
                       3.สำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

    

 

     ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการประกันสุขภาพ งวด OSS61 ทุกงวด ผ่านโปรแกรมกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว
 
ถึง 15 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้นหากขึ้นทะเบียนตกหล่นให้ทำเป็นหนังสือราชการแจ้งขอขึ้นทะเบียนเท่านั้น

    

 

     

     ขอให้โรงพยาบาล จำนวน 38 แห่ง ดังต่อไปนี้  เร่งดำเนินการเปิดบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

 เพื่อรองรับการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จากส่วนกลาง

  1.รพ.เกาะคา | 2.รพ.เกาะช้าง | 3.รพ.เกาะยาว | 4.รพ.เขาค้อ | 5.รพ.คลองใหญ่  

  6.รพ.จตุรพักตรพิมาน | 7.รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.บุรีรัมย์  | 8.รพ.ชัยนาท | 9.รพ.ชัยภูมิ | 10.รพ.ชุมแสง 

  11.รพ.ดอยสะเก็ด | 12.รพ.ท้ายเหมือง | 13.รพ.เทพา | 14.รพ.ไทรน้อย | 15.รพ.นาด้วง 

  16.รพ.นายายอาม | 17.รพ.นาหม่อม | 18.รพ.เนินมะปราง | 19.รพ.บ่อไร่ | 20.รพ.บางน้ำเปรี้ยว 

  21.รพ.บางเลน | 22.รพ.บ้านไผ่ | 23.รพ.บ้านโพธิ์ | 24.รพ.บ้านโฮ่ง | 25.รพ.ปะคำ 

  26.รพ.แม่แจ่ม | 27.รพ.ระนอง | 28.รพ.รามาธิบดี | 29.รพ.ลำทับ | 30.รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 

  31.สถาบันบำราศนราดูร | 32.รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย | 33.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 34.รพ.สระใคร  

  35.รพ.สิงห์บุรี | 36.รพ.หลวงพ่อเปิ่น | 37.รพ.ห้วยคต | 38.รพ.อ่างทอง

  รายละเอียดตามหนังสือแจ้งผลฯ ที่ สธ.0210.05/ว 1953 ลว.21 พ.ค. 2561  click

  และตามหนังสือสป. ที่ สธ 0210.04/ว 3255 ลว.13 พ.ย.61 เรื่อง ขอความร่วมมือเปิดบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับ      แรงงานต่างด้าวฯ  click

  

     แจ้งแนวทางการดำเนินการบันทึกข้อมูลการประกันสุขภาพ การจัดส่งเงินค่าประกันสุขภาพและบันทึกข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง ตามแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ด้านประกันสุขภาพ ภายหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 

                 

 1.แนวทาง |  2.แนวทาง สำหรับ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ |   3.แนวทาง สำหรับ สสจ.
                   
                   
4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์การรับเงิน  |  5.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตารางจัดสรรเงินค่าบัตร

 

     หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนและโอนเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในกรณีลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ผ่านโประแกรม Claim FWF

 

                  ดาว์นโหลดเอกสาร 

      ตามหนังสือแจ้งผลฯ ที่ สธ.0210.05/ว 1953 ลว.21 พ.ค. 2561 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูง ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 และเร่งดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินฯ 

 

                  1.หนังสือ   2.รายชื่อหน่วยบริการจำนวน 130 แห่ง (ขอเลขที่บัญชี เพื่อจะดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงิน) 

        ขอความร่วมมือเร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ที่ความคุ้มครองสิ้นสุดระหว่าง 11 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

 

                  ดาว์นโหลดเอกสาร 

แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดกการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561
 

                1.กรมการแพทย์

                       2. สสจ.

 

แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาต

ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร   

         กลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                 1.มติ ครม 270318                           
                 2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย
                 3.หลักเกณฑ์จ่ายชดเชยสงกรานต์  (แก้ไขใหม่)
                 4.แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

  

(แก้ไขใหม่)
แจ้งผลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 รอบ 2 (ที่ สธ 0210.05/256 ลว25ม.ค.2561)

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์HCประจำเดือน มิถุนายน 2560  รอบ 2


คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลดเอกสาร


บัญชีรายละเอียดรวมยอดแสดงชื่อหน่วยบริการการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงประจำเดือน มิถุนายน 2560 รอบ 2 เรียงตามอักษร**แก้ไข26กันยายน2560ฉบับจริง 


คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลดเอกสาร


 

   แจ้งหลักเกณฑ์การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว  ผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

                 ดาวน์โหลดเอกสาร


 

   หนังสือขอความร่วมมือเปิดบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

 

                 ดาวน์โหลดเอกสาร


   แจ้งการแก้ไขและเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานแรงงานของต่างด้าวในประเทศไทยด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 256

 

                 1.สำหรับ สสจ และ รพ    2.สำหรับ รพ.ในสังกัดกรมแพทย์


 

   เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ. 2561

       ดาว์นโหลดเอกสารแนบที่1   ดาว์นโหลดเอกสารแนบที่2 
ดาว์นโหลด หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561.pdf 

   เชิญประชุมผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 23 ก.พ.2561

       ดาว์นโหลดเอกสาร  

    แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าประกันสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว 

กดดูเอกสารแนบ

      

 1.เรียน อธิบดีกรมการแพทย์      2.เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 

แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑


      

 1.อธิบดีกรมการแพทย์-แนวทาง OSS 61  2.นพ.สสจ-แนวทาง OSS 61

 

เรื่องแจ้งการปรับรหัสรายการและอัตราการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร


      

1.แจ้งเปลี่ยนรหัส   2.รหัสรายการเบิก     

 

เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 31 มกราคม 2561 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ

 เอกสารประกอบประชุม.zip (แบบรวม)

                        แบบแยกรายการ

                        แนวทางการดำเนินการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว OSS61

                        เอกสารแนวทาง การดำเนินการบริหารจัการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย OSS61

                       1. พรก. 2560                                      4. แนวทางการดำเนินการ OSS 61                    7. ท.ต.1 - คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตร

                       2. คำสั่ง คสช. 33-2560                       5. ท.บ.1- แบบกรอกข้อมูลแรงงาน                    8. Bill Payment (ตัวอย่าง)

                       3. มติ ครม. 16 ม.ค. 61                        6. ท.บ.2 -แบบกรอกข้อมูลผู้ติดตาม                  9. ประมาณการจำนวนแรงงานต่างด้าว

 

ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 31 มกราคม 2561 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ

 เอกสารแนบการขอเชิญประชุม

 ดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือการใช้งานโปรแกรม OSS60

 ** ตัวอย่างเอกสารของผู้ประกันตน ที่ขึ้นทะเบียนและซื้อบัตรประกันสุขภาพ >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์

 เบอร์ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับโปรแกรมOSS60

 1.กลุ่มงานบริหารการประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว    02-590-1578 , 02-590-1579 , 02-590-2418 

 โทรสาร  02-590-1580  

 E-mail  :  hig@health.moph.go.th  

 2.ส่วนdeveloper โปรแกรมOSS60 

 - นายชิณพงษ์  ไตรบัญญัติกุล เบอร์โทร 093-0276884

 - นายเสวย สมศรี   เบอร์โทร 084-0363391

 - นายเกียรติธนพัฒน์ มนตรี เบอร์โทร 083-1245490

 - นายวรวุฒิ เย็นใจ  เบอร์โทร 095-5659733

 - นายโกศล ปัทวรรณ เบอร์โทร 088-014016 

 กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว  กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ส่งหนังสือเอกสาร ราชการ

 เรียน ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 4

 (กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว)

 ตำบล ตลาดขวัญ  อำเภอ เมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000

    โทร 02-590-1578  โทรสาร  02-590-1580  E-mail  :  hig@health.moph.go.th  

 

หน่วยบริการสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพรอบOSS2560นี้(ใบเสร็จสีเขียวจาก  ศูนย์OSS60/สมุดประจำตัวของผู้ประกันตนที่ได้จากการพิสูจน์สัญชาติ) จาก10ศูนย์ที่เปิดบริการ ได้จาก

(http://1.179.184.28/FWF/index.php?r=chkptty) ค่ะ

     รบกวน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สสจ.ทุกแห่ง /หน่วยบริการทุกแห่ง ส่งเอกสารหน้าเลขที่บัญชีของ หน่วยบริการ ทุกแห่ง และ สสจ.ทุกแห่ง  ที่เป็นบัญชีเกี่ยวกับ " บัญชีประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว " เข้ามายัง กลุ่มงานบริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงาน ต่างด้าว(รบกวนเขียนชื่อหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน จังหวัดของท่าน  ผู้รับผิดชอบพร้อมเบอร์ติดต่อ)ทาง E-mail :  hig@health.moph.go.th  ไฟล์ข้อมูลขอเป็น  .PDF  **หนังสือแจ้งเปิดบัญชีหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 


 เปิดงวดสำหรับเพิ่มบัตรเป็น2ปีเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายน 2559 

ราคา1600บาท ที่ส่งเงินเข้ากองทุนกลางแล้วเท่านั้น ตอนนี้เปิดให้เพิ่มได้ล่ะครับ

*คำถาม-ตอบเกี่ยวกับการซื้อบัตรประกันสุขภาพ  รายละเอียดคลิ๊ก

ตัวอย่างเอกสารของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  เพิ่มเติ่มคลิ๊ก   ตัวอย่างคลิ๊ก

*ประกาศ++สัดส่วนค่าบริหารจัดการ(บัตรประกันสุขภาพ 2ปี) เพิ่มเติมคลิ๊ก


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)

เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง กลุ่มผู้ถือบัตรชมพูและกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้  ดาวน์โหลด 

แจ้งการเปิดงวดเคลมระยะเวลา30วัน ตอนนี้โปรแกรมปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับ

ประกาศ!!! แจ้งเตือนหน่วยบริการให้เร่งดำเนินการตามหนังสือ ที่ สธ. 0209.01/ว254 ลงวันที่ 13พ.ย.2558 เรื่องปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว เอกสารเพิ่มเติม

แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช่จ่ายสูง บัตรแรงประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศด่วน!!++ เรื่อง แนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศด่วน!!! เรื่อง ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลจำนวนการขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว รายละเอียดเพิ่มเติม

การขอเลขอ้างอิง  สามารถขอได้โดยการ แยกตาม user ที่ขึ้นทะเบียน หรือ user ของ one stop

ประกาศ!!! แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศ กระทรวงแจ้งเปลี่ยนเมล์ใหม่ดังนั้นขอให้เปลี่ยนเมล์ที่ส่งมาเป็น hig@health.moph.go.th เพราะต่อไปจะเปิดเมล์เดิมไม่ได้แล้ว

ประกาศ ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูลการรักษาตั้งแต่ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้รีบดำเนินการ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จะทำการปิดงวดเก่า ให้เหลืองวดปัจจุบัน ดังนี้ให้รีบดำเนินการโดยด่วนที่สุด 

แจ้งเพื่อทราบ การลงทะเบียนผู้มาต่อประกันที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS) ขอให้ขึ้นทะเบียนในงวดต่อจากบัตรเดิมจะหมดอายุ เพื่อให้เป็นการใช้สิทธิต่อเนื่องตามงวดที่ต่อประกัน ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน หรือ ๑ ปีจากเดิม

สำหรับ โรงพยาบาลที่โอนเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าวแล้วให้รีบดำเนินการส่งหลักฐานการโอนเงินที่หน้าเวบด้วย

โรงพยาบาลที่ส่งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่ จัดการหลักฐานการโอนเงิน

ด่วนที่สุด ให้โรงพยาบาลทุกแห่งรีบดำเนินการส่งข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตั้งแต่งวด หลัง 13 สิงหาคม 2556 ถึง งวด 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558 ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ที่ สธ 0209.01/ว83 ลว 15 พ.ค.2558 เรื่อง แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว  ตั้งแต่ งวด เมษายน 2558 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการส่งข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามปกติ (ไม่เกิน 30 วัน หลังมารับบริการและจำหน่ายผู้ป่วย)

ด่วนที่สุด  ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งเลขที่บัญชี ชื่อบัญชีและชื่อธนาคาร สาขา (หน้า Book Bank) เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว และแจ้งชื่อโรงพยาบาลผู้ส่ง  ที่จะให้ทำการโอนจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้กลุ่มคลังและพัสดุโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลโดยตรง สามารถส่งทาง Mail: hig@health2.moph.go.th หรือ โทรสาร 02 590 1580

 ส่วนกลางได้จัดส่งหนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรมประกันสุขภาพ คนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว(อยู่ระหว่างการจัดส่ง) ตามหนังสือสธ0209.01/ว44 ลว. 6 มีนาคม 2558 ดูรายละเอียด

 แจ้งเพื่อทราบ หน่วยงานใดที่ส่งข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้วขอหลักฐานเพิ่มที่ ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้กด ตอบกลับ ทำให้ยังไม่มี(x) ปรากฎหลังตัวเลข ขอให้เข้าไปดำเนินการด้วยเพราะส่วนกลางไม่เห็นข้อมูลที่จะตรวจสอบให้

 ****************************************************************************

 ข่าวสาร ARV Lab วัคซีน

 คู่มือ ! หน่วยบริการเริ่มส่งข้อมูลเพื่อเบิกเคลม กรณี Arv และ Lab ได้ตั้งแต่วันที่ 30/5/2014 เป็นต้นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  Download (V2)

 คู่มือ ! ข้อมูลสูตรยา ARV Download

 คู่มือ !  ข้อมูล LAB ARV  Download OPD

  คู่มือ !  ข้อมูล วัคซีน Download  OPD

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2558

  หลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองDownload

 

 ตารางสัดส่วนการประกันสุขภาพ 1 เมษายน 2558

 

ประกาศกระทรวงและแนวทาง หนังสือประกาศ(ลงนาม ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๑. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย๒. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๓. แนวทางปฎิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว เอกสารตัวจริงจะส่งทางไปรษณีย์

 

 

แนวทางตรวจสุขภาพและขายประกัน 1 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด

 

 

 

10 ก.พ.2558 เรื่อง เร่งรัดการส่งข้อมูลการให้บริการเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง กองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว หนังสือ สธ 0209.01/ว513 ลว. 19 กันยายน 2557

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2557

 ข่าวสารงานนโยบายที่สำคัญ

  หนังสือ !  ประกาศ เรื่อง การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว Download

หนังสือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว Download

หนังสือ ! โปรแกมการลงทะเบียนและการส่งข้อมูล Download

หนังสือแจ้งสัดส่วนค่าประกันสุขภาพ Download 

 

  ด่วนให้ส่งเงินเข้ากองทุน  !!!!
ตามวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว ในวันที่ 18/2/2014  มีมติให้ส่งเงินเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว โดยบัญชีกองทุนเดิม  เลขบัญชี  142-1-09292-1  ชื่อบัญชี เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลับหนีเข้าเมือง 

(
โหลดหนังสือราชการเรื่องแจ้งการโอนเงิน)

เงื่อนไขการส่งเลข 13 หลัก เข้าระบบ

 

การจัดสรรเงินตามหน่วยต่างๆ

 

การจัดซื้อยาARVและเวชภัณฑ์สำหรับงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว Download Update 28/4/2014

หลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าวตามมติคณะกรรม(เลขที่หนังสือ สธ 0209.01/ว168) Download Update 20/3/2014

ให้ใช้โปรแกม fwf.cfo.in.th ลงทะเบียนเพื่อขายบัตรเท่านั้น ขั้นตอนการปฏิบัติให้ โหลดเอกสารที่นี่  Update 8/1/2014

หนังสือ ส่งให้ทางสปสช เพื่องดการใช้โปรแกม UC Search   Update 8/1/2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2556

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข2556(เพิ่มราคาหลัง 13สค2556)
เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ และอัตราค่าประกันคนต่างด้าว Download

  สรุป : ราคา  2200 ค่า HC ค่าจัดการ Arv รวม 960 บาท/คน  ส่งเข้ากระทรวง

                  550  ค่า HC ค่าจัดการ Arv  รวม 240 บาท/คน  ส่งเข้ากระทรวง
                  365 
ค่า HC ค่าจัดการ Arv  รวม   17 บาท/คน  ส่งเข้ากระทรวง

 

การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ได้รับผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2555

จากการนำปัญหาการดำเนินงานการตรวจสุขภาพ ปี 55 เข้าประชุมคณะทำงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว วันที่ 3 เมษายน 2555 ที่ประชุมมีมติให้ Download

ประกาศด่วน   การตรวจสุขภาพและประกันแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนปรนตามคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กพ 2555 Download  (คุ้มครอง4เดือน 1 มีค-14 มิย 55)

แนวทางเตรียมตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ดาวน์โหลด

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2554

การตรวจ สุขภาพและประกันสุขภาพแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งผู้ติดตามที่เป็นบุตรอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลด

 


แจ้งเพื่อทราบ การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ดาวน์โหลด

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2553

การเตรียมการเพื่อการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ประจำปี 2554 สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

*ประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง โดยให้ใช้ DRGs Version 4 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2553 Download

*ประกาศ แจ้งการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สธ0209.02/3/ว98 ,ว99 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 Download

*กระทรวงสาธารณสุข แจ้งตามมติคณะรัฐมนตรีการขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว >>download

*กระทรวงแรงงาน การขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวฯ >> download

แนวทางการให้บริการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวที่ประสบอุทกภัย   สามารถ download รายละเอียด ได้ที่นี่

ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๒/๒/ว๒๕๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย Download

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2552

เรื่อง การขยายเวลาการจัดทำทะเบียนประวัติ การตรวจสุขภาพและการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2551

ประกาศจากมหาดไทย  เรื่องการออกนอกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวฯ   >>>> Download

ขอให้ติดตามและรวบรวมการส่งข้อมูลผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
แบบฟอร์ม รายละเอียดการขึ้นทะเบียนและการส่งเงินของผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2549

สำนักงานประกันสังคม "การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบนีเข้าเมืองที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประกาศกระทรวงและแนวทาง หนังสือประกาศ(ลงนาม ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๑. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย๒. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๓. แนวทางปฎิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว เอกสารตัวจริงจะส่งทางไปรษณีย์

 

แนวทางตรวจสุขภาพและขายประกัน 1 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๕๘

๑.อาจารย์บัญชา  ๒.อาจารย์หิรัญญา  ๓.อาจารย์วรวิทย์  ๔.ทีมวิชาการ

 

ติดต่อเรา

 ส่งหนังสือเอกสาร ราชการ

เรียน 

ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 4
(
กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว)
ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

 TEL : 02-590-1578  หรือ 02-590-1579
  FAX :  02-590-1580  
  E-mail  :  hig@health.moph.go.th